★ Free online encyclopedia. Did you know? page 56                                               

Bethlen Gergely (főkapitány)

A pártharcokban II. Rákóczi György, majd Kemény János híve volt. Kemény János halála után egyike volt azoknak az uraknak, akik 1662-ben az aranyosmedgyesi gyűlésen fejedelemmé választották Kemény Simont, és Bécs támogatását kérték hozzá, azzal az ...

                                               

Bethlen Imre

Gróf Bethlen Sándor és gróf Bethlen Zsuzsa fia, Küküllő, majd Alsó-Fehér vármegye főispánja, szent István-rend kiskeresztese s belső titkos tanácsos, Bethlenszentmiklóson élt.

                                               

Bethlen István (főispán)

Bethlen István erdélyi fejedelem és Csáky Krisztina grófnő fia, Bethlen Gábor fejedelem unokaöccse volt. Neveléséről Bethlen Gábor gondoskodott, 1619 és 1620 között Heidelbergben tanult, majd Kassán folytatta tanulmányait. Bethlen Gábor második h ...

                                               

Bethlen Mihály

Bethlen Miklós kancellár fia. Feltehetőleg a nagyenyedi kollégiumban tanult. 1691-1695 között a frankfurti és franekeri egyetemeken tanult, majd Németországban, Hollandiában, Svédországban, Dániában, Angliában, Belgiumban, Svájcban, Itáliában, Au ...

                                               

Farkas Ferenc (alispán)

A tekintélyes dunántúli nemesi boldogfai Farkas családban született. Boldogfai Farkas Jánosnak †1724, Zala vármegye helyettes főszolgabírájának, és a sidi Sidy család sarjának, sidi Sidy Dorottya 1693–1775 úrnőnek az egyetlen gyermeke és örököse ...

                                               

Farkas János (helyettes főszolgabíró)

A Zala vármegyei nemesi boldogfai Farkas család sarja. Apja, ságodi Farkas Mihály, törökverő, birtokos, aki Zalabaksán született és Pórszombaton lakott apjával, Farkas Péter pórszombati árendással birtok haszonbérlővel, Farkas Mihály 1656 körül t ...

                                               

Bornemisza Miklós

Bornemissza Miklós tiszttartó, énekszerző. Protestáns pap lehetett, amikor 1568-ban megírta "Historia, miképen az szent Eleazár pap… martyromságot szenvedett…” című bibliai verses elbeszélést. Ezt valószínűleg Bártfán nyomatatták a XVI. század vé ...

                                               

Cziráky Mózes

Cziráky Mátyás nyolc gyermekének egyike, pontos születési dátumát és édesanyja nevét sem lehet tudni. 1602-ben a király az ország határait vizsgáló bizottmány tagjává nevezte ki, ezt törvénycikkben is rögzítették. 1608-ban pedig, szintén törvényc ...

                                               

Cseszneki Miklós

Cseszneki Miklós magyar főúr, országos báró, bakonyi ispán, Maróca várispánság ispánja, a Szent György Rend lovagja, a Cseszneki család tagja, Cseszneki Lőrinc testvére. Cseszneki Miklós Cseszneki Jakab királyi kardhordozó és trencséni ispán s Cs ...

                                               

Debreceni család

II. Péter 1291 előtt – 1294 után I. Péter fia. Dávid 1358 előtt – 1359 után I. Jakab fia. I. Jakab 1342 előtt – 1359 után II. Péter fia. I. Péter 1271 előtt – 1278.

                                               

Debreceni Rophoin

Felesége a Káta nembeli Raphael lánya, Katalin volt. Számos csatában harcolt Kun László király pártján. Geregye nembeli Pál fia Ach lázadását ő verte le. Szalánc vár ostrománál a kődobálások miatt súlyosan megsérült a keze. Harcolt a kunok ellen ...

                                               

Dedinszky Eleonóra

Dedinai és hodochini Dedinszky Eleonóra, 1868. július 15), Haraszthy Ágostonnak a kaliforniai szőlőtermesztés és borászat megteremtőjének felesége.

                                               

Dessewffy János

Dessewffy János királyi főudvarmester és kamarai elnök, Pozsega vármegye előbb valós, majd örökös főispánja. A Dessewffy család tagjai közül egyike volt azoknak, akik nagyban hozzájárultak a család felemelkedéséhez.

                                               

Dőry Etelka

Dőry Gyula 1828–1878 királyi kamarás és gróf Kornis Anna 1834–1876 csillagkeresztes hölgy leányaként született, ő volt a sorban az ötödik gyermek. Főúri kisasszonyoknak kijáró nevelésben részesült, egy előkelő bécsi leánynevelő intézetben tanult. ...

                                               

Edelsheim-Gyulai Lipót (1888–1981)

Marosnémethi és Nádaskai gróf Edelsheim-Gyulai Lipót Ferenc György Gyula johannita kommendátor, Horthy István apósa.

                                               

Török Ambrus

Az enyingi Török család sarja. Keményfalvi Török György fia. Az írásos források 1445-91 között említik. Az enyingi Török család hatalmának és vagyonának megalapítója. Pályafutását és birtokainak gyűjtését a Kanizsai-család familiárisaként kezdte. ...

                                               

Eötvös Miklós (tanácsos)

Id. Eötvös Miklós és Nagy Erzsébet fiaként a vásárosnaményi Eötvös családból származott. 19 éves korában már munkácsi udvarbíró volt. Eötvös Miklós első jelentősebb tisztsége egy szolgabírói hivatal volt Szatmár vármegyében 1696-ban. 1699-ben már ...

                                               

Erdődy János (püspök)

Erdődy Tamás horvát bán fia. Ingolstadtban tanult, ahol 1613-ban az akadémia rektora lett. II. Mátyás király 1616-ban nevezte ki egri püspökké, de püspöki megerősítést nem kapott. 1617-től királyi tanácsos volt. Kormányzása idején történt a kassa ...

                                               

Esterházy Bálint József

Fraknói gróf Esterházy Bálint József, brigadéros. Esterházy Antal, a Rákóczi-szabadságharc tábornagyának fia.

                                               

Cziráky Margit

Gróf ciráki és dénesfalvi Cziráky Margit az Esterházy család hercegi ágának tagja, Esterházy Miklós felesége.

                                               

Dersffy Orsolya

1583-ban született a Győr nemzetségből való szerdahelyi báró Dersffy Ferenc 1594-ben főpohárnok, sáros megyei ispán első lányaként. Anyja lanzéri Császár Orsolya, Dersffy Ferenc második felesége volt. Orsolya először Mágóchy Ferenc kassai főkapit ...

                                               

Esterházy Imre Gábor

1706-tól Sopronban, a Pázmáneumban tanult, rátóti prépost. Fölszentelése után, 1713. március 10-én pozsonyi kanonok, sasvári főesperes, 1727. április 22-étől esztergomi kanonok, 1729-től az esztergomi érsekség segédpüspöke. 1733. december 17-étől ...

                                               

Esterházy Miksa

Esterházy Miksa Ernő Móric földbirtokos és diplomata, a modern magyar sportélet egyik meghonosítója, gazdaköri elnök.

                                               

Festetics család

A Tolnai gróf, illetve herceg Festetics család régi magyar nemesi család, szláv eredettel. Egyes okiratokban Festetich alakban szerepel, de Ferstecsics formával is találkozhatunk.

                                               

Festetics József

Tolnai gróf Festetics József, vezérőrnagy, lovassági tábornok, az osztrák örökösödési háború híres hadvezére.

                                               

Festetics Pál (főispán)

Festetics József és szentgyörgyi Horváth Erzsébet elsőszülött fiúgyermeke. Baltaváron született 1725-ben és ott is temették el 1782-ben. Bécsben tanult, s egy ideig a bécsi kormányszéknél dolgozott. Később elsőrendű gazdasági tekintélyként a Magy ...

                                               

Festetics Pál (királyi kamarás)

Tolnai gróf Festetics Pál hitbizományi birtokos, belső titkos tanácsos, császári és királyi kamarás, főkamarásmester.

                                               

Forintos Gábor (alispán)

Forintosházi Forintos Gábor királyi tanácsos, Zala vármegye első alispánja, országgyűlési követe, táblabíró, jogász, birtokos.

                                               

Frangepán család

A Frangepán család ősi horvát nemesi család, amely a 15. és 17. század között a Zrínyi családdal együtt jelentős szerepet játszott a magyar történelemben. A 12. századtól a 17. századig több generáción át számos világi és egyházi hatalmasságot ad ...

                                               

Hadik család

A Turóc vármegyéből eredő család első ismert őse Boldizsár tótprónai evangélikus lelkész, akit 1585-ben említenek. Az 1720. november 6-án kelt nemesi címerlevél, melyben Hadik Mihály és Hardy Franciska, valamint gyermekük, András szerepel, a régi ...

                                               

Héderváry VIII. István

Héderváry VIII. István Héderváry János fia. Bár a család köznemesi ágából származott, a bárói ág 1531-ben kihalt, mégis az 1611 évi nemesi összeírás báróként említi.

                                               

Héderváry IX. István

1619-ben említik először oklevélben, amikor testvérével Ferenccel örökölték anyjuk birtokait. 1624-ben apja elhunyt. Az 1630-as évek elején áttért a katolikus hitre. 1632-től királynéi étekfogómester. 1634 nyarán elvette az evangélikus egyháztól ...

                                               

Héderváry IX. János

1645 előtt a római Collegium Germanicum - Hungariumban tanult 4 évig. 1646-ban pozsonyi, 1651-től győri kanonok. 1647-től zirci apát. 1653-tól pápai pronotárius és komáromi főesperes. 1658 április 26-ától scopi címzetes püspök. Unokaöccse Lőrinc ...

                                               

Hédervári Miklós

Hédervári III. Miklós a még Géza fejedelem idején Németországból beköltözött Houmburgi, vagy Hennenburgi grófoktól származó mára már kihalt Hédervári családból származott. Apja II. Miklós, aki 1356-ban győri ispán volt. Testvérei Erzsébet és Istv ...

                                               

Hertelendy család

A vasi ágból származó Hertelendy Ferenc †1749 fia Hertelendy Gábor 1734-1784 császári és királyi huszár altábornagy volt. Ugyanakkor szintén abból az ágból származott Hertelendy Ambrus, aki feleségül vette szenterzsébeti Terjék Máriát, szenterzsé ...

                                               

Manfredi de Hertelendy

Apja, a hertelendi és vindornyalaki Hertelendy nemesi család tagja valószínűleg az 1848-as forradalom után vándorolt ki Argentínába, ahol ma Buenos Aires tartományban található San Fernandóban egy Clotilde Pietranera nevű nőtől 1856-ban megszület ...

                                               

Hertelendy Mátyás

Hertelendy Mátyás Zala megyei földbirtokos, nemes ember volt. Apja Hertelendy Tamás, a Hertelendy család Zala vármegyei ágának őse. Mátyás első említése a korabeli dokumentumokban, amikor 1495-ben, János, veszprémi püspök parancsára - Gáspár vala ...

                                               

Horváti család

A Horváti család Valkó vármegyei származású, de más vármegyékben is birtokos család, mely nevét a Valkó megyei, mára elpusztult Horváti faluról kapta. A család a Vácián v. Baczián nemzetségből származik, nemzedékrendje a 13. század elejére vezeth ...

                                               

Hoyos József

Gróf Hoyos József Teodor Stichsensteini báró császári kamarás, politikus. Habsburg–Lotaringiai Rudolf főherceg trónörökös vadásztársa. A mayerlingi tragédia eseményein jelen volt.

                                               

Corvin Kristóf

Corvin Kristóf, 1499. augusztus 8. előtt – 1505. március 17) vagy Hunyadi Kristóf, horvátul: Krsto Korvin, latinul: Cristoforus Corvinus, németül: Christoph Corvinus, lengyelül: Krzysztof Korwin, Hunyadi-család utolsó férfi sarja. I. Mátyás magya ...

                                               

Hunyady család

A Hunyady család Erdélyből, Hunyad városából származik. Rudolf magyar király emelte Hunyady Andrást nemesi rangra 1607-ben. Nemsokára András Felső-Magyarországon telepedett le. A mai Szlovákia területén, Bars és Nyitra megyékben szerzett birtokok ...

                                               

Kállay András

Édesapja, nagykállói Kállay György, édesanyja, alsólelóczi és jezerniczei Tarnóczy Mária. Tanulmányait Bécsben végezte, s már 22 évesen megyebizottsági tag lett, majd 1866-ban Lónyay Menyhért távozása után a Felsőszabolcsi Tiszai Társulat elnökén ...

                                               

Kanizsai család

Ősük az Osl nembeli Lőrinc, aki 1318-ban a Kőszegi család familiárisaként kanizsai várnagy volt. Amikor azonban a Kőszegiek fellázadtak Károly Róbert ellen, akkor a király neki adta Kanizsát, s a család erről a birtokról nevezte ezután magát. Lőr ...

                                               

Deák Gábor (táblabíró)

A Zala vármegyei nemesi kehidai Deák család sarja. Édesapja nemes Deák Péter † 1752, zalai főszolgabíró, édesanyja Zajgár Anna volt. Deák Gábor nagyapja, idősebb Deák Péter, zsitkóci birtokos 1665. december 22-én szerzett nemességet. Édesapja Gai ...

                                               

Kemény Sámuel

Születése pontos dátuma nem ismert. Apja báró Kemény Miklós, anyja czegei gróf Wass Krisztina volt. Erdély egyik nagytudományú államférfija, aki négy évet töltött külföldi akadémiákon és egész Európát beutazta. 1784-ben megismerkedett Schaltzerre ...

                                               

Kereskényi Gáspár

Előkelő, ősi nemesi családból származott. Édesapja Kereskényi András liptó vármegyei alispán és országgyűlési követ, édesanyja felső-kubini és deményfalvi Kubinyi Anna volt. 1664-ben vette feleségül a szintén ősi nemesi családból származó veskócz ...

                                               

Kereskényi István (jezsuita rendfőnök)

1641. január 19-én született Alsó-Kereskényen, ősi arisztokrata családból. Édesapja Kereskényi György nyitra vármegyei főjegyző, majd alországbíró, édesanyja a szintén ősi nemesi családból származó nyitra-szerdahelyi Zerdahelyi Fruzsina volt.

                                               

Maróthy család

A marótegyházi Maróthy család Szatmár vármegyei nemes család, mely már 1340-ben I. Lajos király oklevelében is megemlítik. A család Nyitra vármegyéből származik, azonban onnan 1655-ben Maróthy Ferenc által Szatmár vármegyébe is átterjedt, ő ugyan ...

                                               

Maróthy János (katona)

Marótegyházi Maróthy János 1848-1849-es huszárkapitány, 1883-tól honvéd ezredes, megyei főszolgabíró.

                                               

Nádasdy Lipót

Az ősrégi gróf nádasdi és fogarasföldi Nádasdy család sarja. Atyja, gróf Nádasdy Mihály 1746-1826, Komárom vármegye főispánja, főajtónálló, anyja, gróf Terezia von Colloredo-Waldsee 1751-1831 volt. Iskoláit Budán és Pozsonyban végezte, 1822-ben V ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →