★ Free online encyclopedia. Did you know? page 335                                               

Dunajánosháza

Szenctől 12 km-re délkeletre fekszik, 121 m-es tengerszint feletti magasságban. A legközelebbi község Nagyfödémes 3.5 km-re nyugatra. A falun áthalad a Szenc-Nagyfödémes országút.

                                               

Magyargurab

A község területén már az újkőkorban éltek emberek. A zselízi, a lengyeli kultúra emberének települései kerültek itt elő. A 2.–3. században kelta, a 8.–9. században pedig morva település állt itt. Magyargurab első írásos említése 1257-ből származ ...

                                               

Nagyfödémes

Nagyfödémes község Szlovákiában, a Nagyszombati kerületben, a Galántai járásban. A járás legnépesebb községe.

                                               

Nemeskajal

Nemeskajal község Szlovákiában, a Nagyszombati kerületben, a Galántai járásban. Kiskajal és Óny puszta 1283 Ouun / Own tartozik hozzá.

                                               

Nemeskosút

A község területe az őskor óta lakott, az első emberek lakta település az újkőkor idejéből származik. A mai település első írásos említése 1138-ból, II. László király okleveléből származik "Willa Qusout" néven. Egykor nemesi község volt, több nem ...

                                               

Pozsonyvezekény

Neve a török bezeken = kis dísz főnévből ered, valószínűleg egy, a honfoglaló magyarokkal együtt érkezett török nyelvű törzs szállásterülete volt. Etimológiailag azonban az sem zárható ki, hogy a Vezekény falunév a késő uráli korból származó vesi ...

                                               

Szentharaszt

1113-ban a zoborhegyi apátság határleírásában említik először. Ekkor az apátsághoz tartozott, később a semptei váruradalom része volt. Ezt követően tulajdonképpen Sempte szőlőhegye volt, mely akkor lett nevezetes, amikor a 17. században gróf Eszt ...

                                               

Taksonyfalva

Taksony egy többségében magyarlakta község Szlovákiában, a Nagyszombati kerület Galántai járásában. Honfoglalás kori keletkezésű ősi magyar település, a hagyomány szerint Taksony fejedelem temetkezési helye.

                                               

Tallós

A magyar tarló, tallózik = kalászt szedeget szavakból ered, mégis sokan Tarhossal, Árpád fejedelem legidősebb fiával hozzák kapcsolatba. Más források szerint elnevezése egy Tálos nevű halásztól származik. Ezt a helyi néphagyományon alapuló elméle ...

                                               

Alsókorompa

1113-ban a zobori apátság birtoklajstroma említi először. Egykori várát valószínűleg Korompai János pozsonyi várnagy építtette a 14. század végén. Mivel birtokosa a lázadókhoz csatlakozott, 1404-ben Garai Miklós megostromolta. A vár valószínűleg ...

                                               

Bélaház

A falu területén már a korai paleolitikumban is éltek emberek, ezt erősítik meg az itt talált jelentős régészeti leletek, melyekről kultúrát neveztek el. A bronzkorban a falu feletti magaslaton kisméretű földvár állt. A terület a feudális magyar ...

                                               

Bogdány

A község területén a kőkorszak óta élnek emberek. A legrégibb régészeti leletek a vonaldíszes kerámiák népétől származnak. A magyar honfoglalás előtt szláv település volt a falu helyén, mely a magyar államalapításkor már lakatlan volt. A mai falu ...

                                               

Felsődiós

1296-ban Gyóws néven említik először. 1388-ban Zsigmond király a korláti uradalommal együtt hívének, Stíbornak adta. Az adománylevélben a falu villa regalis, azaz királyi faluként szerepel. 1356-ban a Rajna viékéről német telepesek érkeztek ide. ...

                                               

Felsőkorompa

Birtokként 1113-ban a zobori apátság birtoklajstromában említik először. Maga a falu 1256-ban Kurumpa néven szerepel először okiratban, de valószínűleg már a 13. században keletkezett. A lengyel eredetű Stíbor család birtoka, majd a Spáczayaké, a ...

                                               

Gerencsér (Szlovákia)

A falu a 11. században már biztosan létezett. Királyi szolgálatban állott fazekasok települése volt. Királyi birtok, majd a veszprémi apácák birtoka. Plébániája 1215-ben már megvolt, temploma gótikus. Vályi András szerint "GERENCSÉR. Hrancserovic ...

                                               

Gósfalva

A régészeti leletek tanúsága szerint területén már az újkőkorban laktak emberek, de kerültek elő tárgyak az i. e. 3800 és 2900 közötti időszakból is. A település kezdetben királyi birtok volt. A 13. század előtt a magyar királyok székely és besen ...

                                               

Harangfalva

1539-ben "Sowouchyn" alakban említik először, Vöröskő várának uradalmához tartozott. 1539-ben "Sowouchyn" alakban említik. 1543-ban hat család lakta, 1547-ben délről menekülő horvát családok telepedtek le a faluban. 1583-ban 39 család lakott a kö ...

                                               

Kátló

A régészeti leletek tanúsága szerint a község területén már az i. e. 5. évezredben éltek emberek. A község keleti határában talált egyik kőkorszaki település lakói már földműveléssel is foglalkoztak. A másik település sokkal későbbi, az i. e. 750 ...

                                               

Pozsonyfehéregyház

A község területe már az újkőkorban is lakott volt. A régészek a vonaldíszes kultúra emberének települését és temetőjét tárták itt fel, de kerültek elő sírok a korai bronzkorból és a szláv időszakból is. Első írásos említése 1244-ből származik, a ...

                                               

Pozsonynádas

A honfoglalás után területén székely határőrtelepülés állt, amely azonban a tatárjáráskor valószínűleg elpusztult. Nádast 1256-ban IV. Béla adománylevelében említik először. Plébániatemploma a 18. század közepén épült. Az 1773-as urbárium Nádast ...

                                               

Szárazpatak (Szlovákia)

1296-ban "Zubuh" alakban említik először, a vöröskői váruradalomhoz tartozott. Már ekkor állt temploma és plébániája. A 16. században kastély és néhány nemesi kúria is állt itt. A 17. században mezőváros, vásártartási joggal. 16. századi négytorn ...

                                               

Szelincs

A régészeti leletek tanúsága szerint területén a kőkorszakban a vonaldíszes és a lengyeli kultúra népe élt. A bronzkorban is település állt itt. A mai falut 1243-ban említik először. Pozsony várának uradalmához tartozott, majd 1278-ban IV. László ...

                                               

Vedrődújfalu

Nevének előtagja Vedrőd szomszédságára utal, a név a szlovák voderady szóból ered, mely vízzel dolgozó szolgálónépekre vonatkozott. A névutótag azt fejezi ki, hogy Vedrődhöz képest későbbi alapítású település. A mai település területén a régészet ...

                                               

Dubovány

Dubovány község Szlovákiában, a Nagyszombati kerületben, a Pöstyéni járásban. Alsódubovány és Felsődubovány egyesítésével jött létre.

                                               

Köcsény-Lancsár

Köcsény–Lancsár község Szlovákiában, a Nagyszombati kerületben, a Pöstyéni járásban. Köcsény és Lancsár közös közigazgatási egysége.

                                               

Farkashelyvidovány

Farkashelyvidovány község Szlovákiában, a Nagyszombati kerületben, a Szakolcai járásban. Farkashely és Vidovány falvak egyesítésével jött létre.

                                               

Szentistváncoborfalva

Szentistváncoborfalva község Szlovákiában, a Nagyszombati kerületben, a Szakolcai járásban. Szentistvánfalva és Coborfalva egyesítésével jött létre.

                                               

Detrekőszentpéter

A falut valószínűleg a 11.–12. században alapították. Írott forrásban 1394-ben említik először, amikor Zsigmond király a detrekői uradalmat a Stíbor családnak adja. 1553-ban a Serédy családé. 1709-ben a Rákóczi-szabadságharc alatt a falu leégett, ...

                                               

Laksárújfalu

Laksárújfalu község Szlovákiában, a Nagyszombati kerületben, a Szenicei járásban. Pálffytelek tartozik hozzá.

                                               

Barslédec

A község területén III. Valentinianus császár idejéből, a 425 és 455 közötti időből származó aranypénzt találtak. A nagymorva időszakból csontvázas temetkezések kerültek itt elő. A települést 1075-ben "Lenduch" alakban említik először az esztergo ...

                                               

Barsvörösvár

Területén már az őskorban is laktak emberek. Ezt bizonyítják az itt előkerült ősi cseréptöredékek. A községet 1386-ban "Verusuar" alakban említik először. 1397-ben Veresaur néven említik. Története során többször cserélt gazdát. Előbb a gímesi vá ...

                                               

Csárad

1209-ben "Charat" alakban említik először. 1326-ban "Chorad" néven szerepel, a garamszentbenedeki bancés apátság birtoka volt. 1386-ban Gímes várának tartozéka. A 17. század végén az aranyosmaróti Forgáchoké. 1601-ben 48 ház állt a településen. 1 ...

                                               

Fenyőkosztolány

1075-ben említik először, 1387-ben Fenyeukoztolyan alakban említi oklevél, 1388-tól a hrussói váruradalom része volt. A falu 13 kis településből áll. Templomát az 1332. évi pápai tizedjegyzék már említi. 1424-ben vámszedőhely volt. 1536-ban sörfő ...

                                               

Garamnémeti

A falu területén már az újkőkorban emberi település volt. A mai települést 1275-ben "Nempty" alakban említik először. Alapítói a garamszentbenedeki bencés kolostor birtokára érkezett német telepesek voltek. 1291-ben részben a kolostor, részben az ...

                                               

Kisaranyos

A régészeti leletek tanúsága szerint területén már a kőkorszakban éltek emberek. A korai paleolitikum időszakában a gravetti kultúra népe lakott itt. A radiokarbonos vizsgálatok az i. e. 22800 körüli időre utalnak. A terület a bronzkorban, majd a ...

                                               

Mankóc

1345-ben "Mangya" alakban említik először. 1393-ban "Manchuz" néven szerepel az írott forrásokban. Nemesek birtoka, majd 1394-ben Gímes várának tartozéka. A 15. században birtokosa, a Forgách család az elefánti pálosoknak adta. 1534-ben 15 portáj ...

                                               

Nagyvezekény

A települést 1209-ben "Wezeken" néven említik először. Neve a török bazakan = dísz, díszecske szóból származik, amelyből a besenyő eredetű Osli nembeli Vezekény nemzetség neve származik. Egykor a garamszentbenedeki bencés apátság birtoka, majd 12 ...

                                               

Nemcsény

A régészeti leletek tanúsága szerint már a kőkorszakban is éltek itt emberek. A falutól nyugatra, a patak jobb partján a ludányi kultúrához tartozó embercsoport élt. 1232-ben II. András király oklevelében "Nenchez" néven említik először. Királyi ...

                                               

Néved

A települést 1113-ban a zobori apátság oklevele említi először. 1229-ben "Nywg", 1234-ben "Nyweg", 1265-ben "Neug", 1418-ban "Neuedi", 1429-ben "Niuid" néven említik. A 15. századtól a Bucsányi család és a lévai uradalom, később a Bucsányi és a D ...

                                               

Szelepcsény

A régészeti leletek szerint a község területén a kőkorszakban a lengyeli kultúra települése állt. A középkori falu a 11. században keletkezhetett, első írásos említése 1165-ből származik "aliud Minus predium Selepchen" alakban. 1209-ben "Celepsen ...

                                               

Szelezsény (Szlovákia)

Szelezsény község Szlovákiában, a Nyitrai kerület Aranyosmaróti járásában. Alsó- és Felsőszelezsény közös közigazgatási egysége.

                                               

Taszármalonya

Taszármalonya község Szlovákiában, a Nyitrai kerület Aranyosmaróti járásában. Barstaszár és Malonya egyesítésével jött létre.

                                               

Zsikva

A települést "Sikua" alakban 1075-ben a garamszentbenedeki bencés apátság alapítólevelében említik először. Később 1209-ben "Sichoua", 1293-ban "Sitva" néven szerepel a korabeli forrásokban. A garamszentbenedeki apátság birtokaihoz tartozott. 138 ...

                                               

Csicsó

Csicsó az Alsó-Csallóközben, a történelmi Komárom vármegye nyugati határán, Nagymegyertől 11 km-re délre, Komáromtól 28 km-re nyugatra fekszik a Duna bal partjának közelében. Közigazgatásilag keletről Komáromfüss és Tany, északról Gellér, nyugatr ...

                                               

Dunaradvány

Komáromtól 18 km-re keletre, a Duna bal partján, Neszméllyel szemben fekszik. Zsitvatő Žitava vagy Žitavská Tôň és Baloghpuszta Bystrička tartozik hozzá. Nyugatról Pat és Virt, északról Marcelháza és Madar, keletről Dunamocs határolja. Keleti hat ...

                                               

Gellér

Gellér az Alsó-Csallóközben, Nagymegyertől 6 km-re délkeletre, Komáromtól 18 km-re északnyugatra fekszik, a történelmi Komárom vármegye területén. A község területén halad át a Gellér-Nagykeszi-csatorna, melyből itt ágazik el a Zsemlékes-csatorna ...

                                               

Ifjúságfalva

Ifjúságfalva község Szlovákiában, a Nyitrai kerületben, a Komáromi járásban. A mintegy 100 lakosú Kissziget tartozik hozzá.

                                               

Kolozsnéma

Kolozsnéma község Szlovákiában, a Nyitrai kerület Komáromi járásában. Közigazgatási területe 11.8 km², Ronka tartozik hozzá. Lakosságának túlnyomó többsége magyar nemzetiségű.

                                               

Marcelháza

Marcelháza község Szlovákiában, a Nyitrai kerületben, a Komáromi járásban. 1942-ben alakult Marcelháza és Kurtakeszi egyesítésével.

                                               

Tany

Tany az Alsó-Csallóközben, a történelmi Komárom vármegye területén, Nagymegyertől 9 km-re délkeletre, Komáromtól 22 km-re északnyugatra fekszik. Keletről Nemesócsa és Nagykeszi, délről Komáromfüss, nyugatról Csicsó, északról Gellér és Bogya közsé ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →