★ Free online encyclopedia. Did you know? page 310                                               

Szalay György (kanonok)

Mint esztergomfőmegyei pap Nagyszombatban kezdte hallgatni a bölcseletet. 1736 táján fölszenteltetett és idővel az álistáli Pozsony megye plébániát kapta, egyúttal a fölkelő magyarok tábori papja is volt. 1749. február 5-én galántai plébános lett ...

                                               

Matuska János

Matuska József és Paulik Ilona polgári szülők fia. A gimnáziumot Rózsahegyen és Gyöngyösön a magyar nyelv megtanulása végett végezte, a bölcseletet és a három évi jogi tanfolyamot a pesti egyetemen hallgatta. 1837-ben a székesfehérvári papnevelőb ...

                                               

Benedek Pál (pap)

Benedek Pál Szepes megyei pap Minden valószínűség szerint szepesi kanonok vagy a káptalan praebendáriusa lehetett. A szent Mártonról nevezett szepesi káptalan használatára "Capitula ad horas diurnas" címen könyvet másolt, mely a gyulafehérvári Ba ...

                                               

Nagy József (kanonok)

Középiskolai tanulmányait Kőszegen és Győrött végezte, ahol 1776-ban felszenteltetett és az ékesszólás tanára, később a szombathelyi káptalan jegyzője lett, 1777-ben püspöki titkár, szertartási pap és szentszéki ülnök, 1790-ben szombathelyi kanon ...

                                               

Bodonyi Miklós

1780-ban szentelték pappá Vácott, ezt követően három évig volt káplán. 1783 és 1785 között Heréd, 1785 és 1794 között Tápióbicske plébánosa volt. 1794 és 1799 között Romhányban, 1799-től Abonyban volt plébános. 1800-ban ő készíttette el az abonyi ...

                                               

Ciani Lénárt

In exequiis Franc. Xav. Fuchs primi archiepiscopi Agriensis… Oratio quam VIII. kal. sept. an. Chr. 1807. in Agriensi metrop. templo habuit. U. ott. Oratio havita in aedibus seminarii prid. non. novembris an. Chr. 1806. Vacii.

                                               

Gáspárik Kázmér

Pócs megyeren született, ahol apja Eszterházy Kázmér gróf tiszttartója volt, iskoláit Korponán járta és 1801-ben a váci papnevelőbe lépett. 1807. szeptember 20-án misés pappá szenteltetett föl, előbb káplán volt és 1809-ben a püspöki udvarnál alk ...

                                               

Kovách Pál

Vácon született, ahol apja Kámánházy László püspök gazdatisztje volt, a gimnáziumot szülővárosában és Pesten járta, ugyanitt hallgatta a jogot az egyetemen. Hont megyében a joggyakorlat terére lépett, mint megyei esküdt és írnok 1831-ig működött, ...

                                               

Mallár József

Pappá szenteltetett 1836. május 31-én, segédlelkész volt 12 év és 11 hónapig, 1842-től Cegléden volt káplán, 1849-ben adminisztrátor Szendehelyen Nógrád megye, 1850-ben Bugyiban Pest megye, 1854-ben tápióbicskei plébános és egyházkerületi jegyző, ...

                                               

Lázár Miklós (kanonok)

Nemes szülők gyermeke. A négy latin és a szónoklati osztályt Nagyváradon, a költészetit Kassán, a bölcseletet a nagyváradi királyi akadémián végezte. 1832-ben a nagyvárad megyei növendékpapok sorába iktatták. Teológiai tanulmányainak befejezése u ...

                                               

Koller Ignác

A tiroli eredetű nemesi nagymányai Koller család szülötte. Édesapja nagymányai Koller József királyi udvari tanácsos, édesanyja Paluska Julianna. Bátyja, báró nagymányai Koller Ferenc főispán, valóságos belső titkos tanácsos volt. Apja, Koller Jó ...

                                               

Kováts Antal (kanonok)

A filozófiát Győrött hallgatta, teológiai tanulmányait Pozsonyban folytatta. 1789. július 25-én szentelték pappá. Először Veszprémben, majd 1790. október 8-tól Várpalotán volt káplán, 1797. október 4-től plébános. Itt helyreállíttatta a templomot ...

                                               

Papp Antal (püspök)

1912. április 29-én lyrbei címzetes püspökké és munkácsi koadjutor püspökké nevezték ki, június 1-jén, Firczák Gyula püspök halálával a helyébe lépett. Június 8-án hajdúdorogi apostoli adminisztrátorrá is kinevezték ezt a tisztséget 1913. június ...

                                               

Bálint József (politikus)

Bálint József római katolikus pap, szentszéki tanácsos, az Erdélyi Római Katolikus Népszövetség igazgatója, a második bécsi döntés után az Erdélyi Párt országgyűlési képviselője.

                                               

Bassa Iván

Bassa Iván szlovénül Ivan Baša magyarországi szlovén katolikus lelkipásztor, író, a történelmi Vendvidék trianoni békeszerződés utáni politikai vezetője, a Szlovén Néppárt tagja.

                                               

Demeter István (festő)

Demeter István A tanyavilágban született. Apja, Demeter István sosem tért haza a Don-kanyartól. Édesanyjával Demeter Istvánné és három testvérével sokáig reménykedtek, de hiába. Édesanyja 1918-ban meghalt. Testvéreivel árván maradtak. A nagyszülő ...

                                               

Ehrenfels Gáspár Pál

Pozsonyi kanonok és a magyarországi elemi iskolák főfelügyelője, 1777 körül a Helytartótanács tanügyi bizottságának vezetője volt, és ő szólította föl Révai Miklóst magyar tankönyvek készítésére.

                                               

Erdélyi Ferenc (katolikus pap)

A szabadságharc idejében Zichy Domonkos mellett mint udvari pap és teológiai tanár működött, annak elüzetése után pedig mint az egyházmegyei hivatal főnöke az agg Szmodis nagyprépostot szolgálta. 1853-ban Somogysámsonra helyezték plébánosnak, hol ...

                                               

Erdélyi József (kanonok)

A gimnázium elvégezte után Kassán a bölcseletet, Nagyszombatban a teológiát hallgatta és Katona István történetirónak tanulótársa volt. Azután Rómában hallgatta a felsőbb tudományokat, hazajövetele után Vácon az egyházi jogot tanította. Később cs ...

                                               

Ferentzi György

Ferentzi György ferences szerzetes, katolikus pap, csíki főesperes. 1614–1633 között Gyergyószentmiklós plébánosa, 1634–1641 között püspöki helytartó volt. 1629-től az ő kezdeményezésére bővítették ki a város Szent Miklós-templomát. A város örmén ...

                                               

Harsányi István (prépost)

16 éves korában a jezsuita rendbe lépett, 1773-ban első éves teológus volt, mikor a rend feloszlattatott, mire a premontrei rendbe lépett a morvaországi Zabrdovicban. 1777-ben szentelték pappá Innsbruckban, ezután káplán volt Jánoshidán. Midőn II ...

                                               

Hoffmann Károly (kanonok)

Gimnáziumi tanulmányait Baján és Kalocsán, a teológiát Bécsben a Pázmánaeumban végezte. 1871. július 26-án pappá szentelték. 1875-ben Kalocsán líceumi helyettes tanár, papnevelőintézeti tanulmányi felügyelő és a szentszéknél szegényvédő, 1879-ben ...

                                               

Juranits György

Szegény sorsú szülők gyermeke. Kilépvén az elemi iskolákból, Nagyudvardon, gróf Niczky kastélyában mint fütő nyert alkalmazást, ahol magánszorgalom útján és titokban annyira elsajátította a latin nyelvet, hogy lehetővé tette kiképeztetését. Ugyan ...

                                               

Kazsik János

1808-ban miséspappá szentelték. A kassai püspöki líceumban az egyháztörténelem és egyházjog tanára, szentszéki ülnök, házasságvédő és Sáros vármegye táblabírája, majd 1840-ben Pányban adminisztrátor volt. Meghalt az 1840-es évek végén.

                                               

Keszler Ferenc

1853. március 26-án fölszenteltetett és segédlelkész volt Sándorfalván, Munkácson, Beregszászon. 1854-ben tanulmányi felügyelő és gimnáziumi tanár Szatmárt, 1861-ben teológiai tanár, 1863-ban püspöki titkár, 1868-tól az egyháztörténet és kánonjog ...

                                               

Kiss László (pap)

Olaszországban született 1862-ben, ahol akkor apja, Kiss József később nyugalmazott honvédőrnagy táborozott, édesanyja Erenfeld Mária. A középiskola hat osztályát mint az egri Foglár-intézet növendéke végezte, ahonnét 1878-ban a papnevelő-intézet ...

                                               

Kovács Ignác (plébános)

Pap lett a győri püspök-megyében és 1865. május 6-án áldozópappá szentelték föl Lókon. 1867-től Pándorfalun volt káplán, 1868-tól peresznyei adminisztártor, majd plébános, 1887-től locsmándi kerületi esperes, 1902-től soproni kanonok, s 1913-től ...

                                               

Kovács János (plébános, 1833–1898)

Góczán János, kisasszonyfai plébános gondnoksága alatt nevelkedett, később fölvétetett a pécsi árvák intézetébe, ahonnét nyolc évvel később a teológiai szemináriumba került. 1858. július 6-án miséspappá szentelték fel, segédlelkész volt Abaligete ...

                                               

Kovács Mihály (plébános)

Szegény szülők gyermeke. Hat gimnáziumi osztályt Jászberényben végzett, a többi kettőt pedig Egerben, ahol 1884-ben a papnevelőintézetbe lépett. 1890. június 27-én áldozópappá szentelték és ettől fogva segédlelkész volt Sátán, Jászfényszarun, aho ...

                                               

Krancz István

1819-ben a szombathelyi püspökmegyében áldozópappá szenteltetett fel, rövid idei káplánkodás után tömördi plébánossá nevezték ki. Hivatalos működésén kívül, idejét a magyar jogismeret megszerzésére szentelte és ebbeli jártasságát a megyei gyűlése ...

                                               

Krichenbaum József

Krichenbaum József magyar katolikus pap. A Budapesti Központi Szemináriumban készült a papi hivatására 1954-től. 1959. december 19-én szentelték pappá a Kassai téri templomban. A szentelést Dr. Szabó Imre c. püspök, helynök végezte, és zárt ajtók ...

                                               

Kühár István (katolikus pap)

Kühár István szlovén római katolikus pap, szerkesztő, a Vendvidék első világháború korabeli politikai életének egy fontos alakja, ugyanis a Szlovén Néppárt tagjaként részt a Szlovenszka krajina program kialakításában. Testvére Kühár János szintén ...

                                               

Ladáry József

Gyürki Hont megye származású, 1748-ban Nagyszombatban a költészeti osztály tanulója volt, 1757. január 1-jén nagyszombati káplán lett, 1758. június 5-én a losonci plébánia, 1766. október 20-án a budai szécsényi papnevelő lelkiigazgatója, 1767. de ...

                                               

Langendorff Remig Péter

Langendorff Remig Péter teológiai doktor, római katolikus plébános Ruszton. Miután itt és Szent-Jánoson mint plébános 17 évig működött, Bécsbe ment és az egyetemes konzisztórium ülnöke és a magyar nemzet prokurátora volt a 18. század első felében.

                                               

Lehner Mihály (plébános)

Nagykárolyban tanult és 1822-ben I. éves bölcselethallgató volt, a nagyváradi egyházmegyébe lépve, 1829. szeptember 19-én szentelték fel miséspappá. 1836-tól Újkígyóson Békés megye volt plébános, később címzetes kanonok. Meghalt 1863. június 13-á ...

                                               

Lévay Sándor

Református szülők gyermeke, Sátoraljaújhelyben végezte iskoláit és miután szülei beleegyeztek katolikus neveltetésébe, 1827-ben az egri papnövendékek sorába lépett. A bölcseleti tanfolyamot az egri líceumban, a teológiát pedig mint Pázmány-intéze ...

                                               

Lopussny Gyula Ágost

Fölszenteltetett 1878. június 23-án, segédlelkészkedett és 1883-ban adminisztrátor volt Vaskón Bihar megye, 1884-ben ugyanott plébános, 1885-ben Bikácson, 1886-ban szentszéki jegyző és püspöki ceremoniárius, 1887-ben szentszéki ülnök és 1889-től ...

                                               

Luprik József

Pécsett járta felsőbb iskoláit, ahol 1793-ban a természeti tudományok tanulója volt. A pécsi püspök egyház papnövendékei közé lépve a teológiát is ott végezte és felszenteltetvén, előbb segédlelkész, majd plébános lett Vaszaron, 1806. május 15-tő ...

                                               

Mertl József

A gimnáziumot Magyaróvárott, a bölcseletet Győrben végezte. az egyházi rendbe lépett és 1854. október 15-én misés pappá szentelték fel. Segédlelkész volt Promontoron Pest megye 1858. április 18-ig segédlelkész volt Promontoron, ekkor püspöki szer ...

                                               

Molnár András (plébános)

Felszenteltetett 1805-ben. Azután segédlelkész, majd 1809-től plébános volt Tolcsván Zemplén vármegye és a sátoraljaújhelyi egyházkerület esperese, Zemplén megye táblabírája. 1836-tól Sárospatakon lett plébános és kerületi iskolafelügyelő, itt is ...

                                               

Molnár József (plébános, 1825–1881)

Pécsett elvégezte a bölcseletet és teologiát, 1848. június 21-én abban az egyházmegyében pappá szenteltetett. Segédlelkész volt Abaligeten, Jováncán, Závodon, Bátaszéken és Mözsön, ahol egy ideig adminisztrátor is volt, azután ismét káplán Agárdo ...

                                               

Molnár Sándor Pál

1840. szeptember 15-én belépett a Szent Benedek-rendbe, majd 1841. október 28-án kilépett. 1848. december 7-én szentelték pappá. 1848-49-ben nevelő volt Csákányban, 1850-ben segédlelkész Rábaszentmihályon, 1854-ben Kemenesmihályfán, 1856-ben Körm ...

                                               

Nagy Sándor (plébános)

Nagy József és Bertha Zsófia fiaként született, 1809. október 5-én keresztelték. Pappá szentelték 1832. október 15-én. Segédlelkész volt Iszkázon 1832-től 1835-ig, majd Attalán 1835-től 1841-ig. Ezután adminisztrátor, majd plébános Szentkirálysza ...

                                               

Németh Mihály (plébános)

Evangélikus szülők gyermeke, akik később a katolikus vallásra tértek. Németh Győrben végezte iskoláit és e megye papnövendékei közé vétetett fel. Áldozópappá szentelték, majd előbb káplán volt Szentjánoson, 1778. március 24-én Sövényházára Győr m ...

                                               

Nogáll László

Szatmárnémetiben, Kalocsán, Nagyváradon és a temesvári szemináriumban tanult. 1888. június 28-án szentelték fel miséspappá. Segédlelkész volt Mezőkovácsházán, azután Csanádapácán, 1894. augusztus 1-től a szegedi fogház lelkésze, október 15-től Ké ...

                                               

Pap László (plébános)

Kisszeminaristaként végezte a filozófiát, majd 1801. szeptember 27-én szentelték pappá. 1801-től a szombathelyi gimnáziumban tanított és 1807-től a papnevelő intézetben lelkipásztor, 1810. május 7-től baltavári plébános, végül 1822. szeptember 5- ...

                                               

Papánek György

Papánek József és Adamovics Katalin nemes birtokos szülők fia. A gimnáziumot Nikolsburgban Morvaország és Pozsonyban, a bölcseletet Budán, a jogot Egerben, a teológiát Pécsett végezte, ahol 1763. április 10-én pappá szentelték, segédlelkész volt ...

                                               

Papp János (római katolikus pap)

1825-tól 1831-ig bölcseletet és Nagyszombatban a teológiát végezte. 1832-ben Esztergomban a lelkészi nevelő intézetben alkalmazták, azután segédlelkész volt Szentpéteren Komárom megye 1834-től halálig a darnói Moson megye plébánia adminisztrátora ...

                                               

Persa Iván

Belatinc mellett született, a mai Muraszigeten ma Ižakovci, Szlovénia, az akkori Zala vármegyében, Persa István és Kolár Mária földműves szülőktől. 1885. július 14-én szentelték pappá. Hivatását káplánként kezdte Felsőlendván, ahol 1887-ig működö ...

                                               

Raab István

1703. október 27-n lépett a rendbe Győrött. Bécsben és Nagyszombatban végezte tanulmányait. 1718-ben szentelték pappá Bécsben. Nagyszombatban költészetet, mennyiségtant és bölcseletet, 1721-től Egerben teológiát tanított. 1724-től Rómában magyar ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →