★ Free online encyclopedia. Did you know? page 26                                               

Láng József (ügyvéd)

Láng József uradalmi tiszt és Kepler Katalin fia. Apjának 1854-ben történt halálával, édesanyjának gondjai alatt nevelkedett, aki a kecskeméti református főgimnáziumban küldte, itt az irodalomtörténet tanára, Fehér Péter buzdította a költői hajla ...

                                               

László Zsigmond (jogász)

Atyja, László György a pesti egyetem quaestora volt, édesanyja Schneider Borbála. Jogi tanulmányainak a pesti egyetemen végeztével, 1866-ban a királyi ítélőtáblához ment joggyakornoknak, 1867-ben a magyar minisztérium megalakulásakor az igazságüg ...

                                               

Magyary-Kossa Sámuel (ügyvéd)

Magyary-Kossa Lajos földbirtokos és zalakapolcsi Domonkos Beatrix fia. Tanulmányait a szülői háznál kezdte, a gimnázium I. és II. osztályát a Szőnyi-intézetben Pesten, a III., IV et, megbetegedvén, ismét a szülő háznál és mint magántanuló Debrece ...

                                               

Mailáth Antal (főkancellár)

Székhelyi gróf Mailáth Antal udvari főkancellár, valóságos belső titkos tanácsos, államminiszter, főrendiházi tag.

                                               

Markó Jenő

Mandelbaum Sámuel kereskedősegéd és Benedikt Fáni fiaként született. Tanulmányait a budapesti és a kolozsvári tudományegyetemen végezte, Kolozsvárott szerezte meg jogtudományi doktori oklevelét 1904-ben. Ezután 1906-ban letette Budapesten az ügyv ...

                                               

Marschalkó János Pál

Marschalkó János akadémiai szobrászművész és Giergl Hedvig fia. Tanulmányait Budapesten az ágostai evangélikus főgimnáziumban és a jogi egyetemen végezte. 1888-tól másfélévi külföldi tanulmányutat tett, tíz hónapig Párizsban hallgatta a jogi előa ...

                                               

Matuska Alajos

Matuska Alajos Jogász, a fővárosi közgazdasági és közélelmezési ügyosztály megteremtője, 1897-től 1906-ig Budapest alpolgármestere és a Ferenc József-rend lovagkeresztjének birtokosa. A hazai gyermekvédelem elkötelezett támogatója, a fővárosi vás ...

                                               

Mezey Albert

Nemesi család sarja. 1855-ben a zilahi gimnáziumban kezdte tanulását, szülőfalujában Urházy György ottani pap vette pártfogásába. A jogot Eperjesen hallgatta és 1866-ban végezte, ekkor ügyvédi irodába ment gyakorlatra. 1867-ben a megyék szervezés ...

                                               

Molnár Ákos (ügyvéd)

Molnár Mihály és Kerekes Janka fia. Középiskolai tanulmányait Nagyváradon és a német nyelv elsajátítása végett Iglón, a jogot 1886-1889-ben Nagyváradon, Budapesten és Grazban végezte. Azután egy ideig Budapesten mint ügyvédjelölt több ügyvédi iro ...

                                               

Molnár Ferenc (kunkapitány)

Középiskoláit szülővárosában végezte, a jogot Egerben tanulta. Azután királyi táblai ügyvéd lett és 1764-65-ben Pesten ügyvédi gyakorlatot folytatott, majd a Szirmay grófok jószágainak igazgatója lett. Később a jász és kun kerületi törvényszék bí ...

                                               

Molnár Ferenc (ügyvéd)

Adorjánházi Molnár Ferenc, 1787. augusztus 18. – Bánk, 1855. február 15) ügyvéd, a gróf Eszterházy család uradalmi ügyésze.

                                               

Molnár György (politikus)

Kora ifjúságában a Hajdúkerületben kezdte közpályáját. Az 1848-49. évi országgyűlésen részt vett mint képviselő és a függetlenségi harc mozgalmaiban mint kormánybiztos. A szabadságharc után ügyvédeskedett és gazdálkodott, különösen a dohánytermes ...

                                               

Molnár Gyula (jogász)

Dr. Molnár Gyula jogász, író, szerpap, akire a 20. század és 21. század első évtizedének jelentős magyar mariológiai szaktekintélyként tekintenek. Legnagyobb érdeme a világ Szűz Mária-jelenések összegyűjtése és publikálása, tiltott korszakban sza ...

                                               

Molnár Károly (ügyvéd)

Molnár Miklós és Poór Matild fiaként született. A jogi doktori és ügyvédi vizsga letétele után Bács vármegye szolgálatába lépett és 1888-tól mint a kulai járás főszolgabírája, később mint a megye főjegyzője szerzett a közügyek terén érdemeket. 18 ...

                                               

Molnár Viktor (főispán)

A nemesi származású parnói Molnár család sarja. Édesapja, parnói Molnár István 1825-1907, Zemplén vármegye főispánja, édesanyja, nyéki Nyéky Leona 1836-1894 volt. Középiskoláit Budán, jogi tanulmányait a budapesti egyetemen végezte, ahol jogi dok ...

                                               

Nagy András (táblabíró)

Péli Nagy András földbirtokos, több megye táblabírája, a barsi református egyháznak majd félszázadig volt egyházkerületi világi főgondnoka.

                                               

Nagy László (ügyvéd, 1776–1836)

Nagy János szászváros-széki királybíró és Brúz Mária fia. Tanulását a nagyenyedi református kollégiumban 1787-ben kezdette és 1798-ban végezte. Könyvtárnoka volt az iskolának két évig, tanította a retorikát és jegyzője volt a tanári testületnek. ...

                                               

Nagy László (ügyvéd, 1833–1862)

Nagy Elek és nagyenyedi Adorján Eszter fia. Házi nevelésben részesült, de a nevelő inkább a német nyelv tanulása végett volt mellette. 1842-ben vitte atyja a zilahi gimnáziumba, ahol három év alatt a szintaxist elvégezte. Innét a német nyelv elsa ...

                                               

Nagy Mihály (ügyvéd)

Nagy Mihály a jog- és államtudományok doktora, ügyvéd, főispán, országgyűlési képviselő, városi képviselő.

                                               

Nagy Sándor (jogász)

Nagy István és Berei Katalin jómódú földműves szülők fia. Egy évig Nagyváradon tanult, majd saját kívánságára szülei 1862-ben bevitték a debreceni református főiskolára, ahol egy pár évig bentlakást és ellátást nyert, majd a városban nevelősködöt ...

                                               

Pap László (ügyvéd)

Kővárvidéki származású nemes szülők gyermeke a család a nemességet Apafi Mihály fejedelemtől 1666-ban nyerte. A gimnáziumi osztályokat 1861. június 28-án végezte Kolozsvárt, a négyéves jogi tanfolyamot pedig a budapesti egyetemen hallgatta és 186 ...

                                               

Pap Tibor (jogász, 1860–1914)

Pap Sámuel a gróf Schönborn uradalmának tiszttartója és miticzei Miticzky Mária Karlovszky M. Ida írónő nővérének fia. Jogi tanulmányait a sárospataki református főiskolában és a budapesti egyetemen végezte. 1888-ban jogi doktori, 1889-ben ügyvéd ...

                                               

Papp József (jogász)

Papp Antal, kataszteri becslőbiztos és Lukáts Janka fia. Szülőhelyén végezte a középiskolai tanulmányait, a felsőbbeket pedig Brassóban. A budapesti egyetemen jogi diplomát szerzett 1895 januárjában. 1896 júniusában ügyvédi vizsgát tett és 1897 o ...

                                               

Pataki János (ügyvéd)

Pataki Mihály és Putnoki Lidia fia. A sárospataki főiskolában tanult, 1826-ban a retorikai osztályt járta, bölcseletet és teológiát végzett, azután nevelője volt Kazinczy Ferenc fiának, Emilnek. 1833-ban Késmárkra ment jogot tanulni, ahol már 183 ...

                                               

Pongrátz Emil

Szentmiklósi és óvári báró Pongrátz Emil császári és királyi kamarás, a pénzügyi közigazgatási bíróság ítélőbírája.

                                               

Radnich János

Radnich János magyar jogász, magyar szabadságharcos tiszt, majd tüzérszázados az olaszországi magyar légióban. Testvérei Radnich Imre, Radnich István.

                                               

Rakovszky Elek

Rakovszky Miklós birtokos és Szögényi Anna fia. Nagyrákón született, mely községet ősei Rakovszky Márton és László, akik a sajói ütközet után IV. Béla kíséretében voltak, 1245-ben hűségük jutalmául kapták. Rakovszky 1787-ben II. József alatt Szat ...

                                               

Rökk Szilárd

Rökk Szilárd, 1799. augusztus 21. – Budapest, 1888. szeptember 25) ügyvéd, nagylelkű mecénás, filantróp és állatbarát.

                                               

Ruffy Pál

Királyházai dr. Ruffy Pál, Ruffy Pál Adalbert Balázs ügyvéd, szerkesztő, országgyűlési képviselő, az állami gyermekvédelem kiépítője.

                                               

Sebestyén Gergely

Középiskolai tanulmányait a székelyudvarhelyi gimnáziumban, a jogiakat a pesti egyetemen végezte. 1830. július 2-án tett doktorátust, nyomban rá az erdélyi római katolikus státus kolozsvári jogi líceumához a magyar közjog, valamint az erdélyi mag ...

                                               

Splényi Ödön

Báró Splényi Henrik és Splényi Paulina fiaként született. Középiskolai tanulmányait Székesfehérváron végezte, majd az olasz hadjáratban mint a 6. vértesezred hadnagya vett részt. 1861-67 között jogot végzett Kecskeméten, 1867-ben vármegyei hivata ...

                                               

Sponer Andor

A gimnáziumi tanfolyamot Késmárkon 1860-ban befejezvén, 1865-ig Pesten az egyetemen jogi és bölcseleti tanulmányokkal foglalkozott és 1865. júliusban jog- és államtudományi doktori oklevelet nyert, ekkor joggyakorlatot folytatott a királyi táblán ...

                                               

Steincker Ferenc

Steinecker Ferenc és Pállya Laura fia. Miután tanulmányait elvégezte, 1900-ban a földművelésügyi minisztériumhoz került. Itt később mint több osztálynak a vezetőjeként működött, majd az elnöki osztály főnöke lett. 1920 és 1938 között tanított a k ...

                                               

Suhay Imre

Nemes szülők gyermeke. 1830-tól 1838-ig Eszéken és Pécsett tanult, a jogi tanfolyamot pedig a zágrábi akadémián végezte, azután a zágrábi báni táblánál, majd Pesten gyakornokoskodott. 1841. december 30-án Pesten ügyvédi vizsgát tett. Nemsokára Zá ...

                                               

Szabó Benő

Városi törvényszéki tanácsos volt Győrben, ahol 1889. február 1-jén hunyt el, 67. életévében. 1889. február 3-án a győri belvárosi temetőben, a római katolikus egyház szertartásai szerint temették el. 1885-ben, nyugalmazását követően nemesség ado ...

                                               

Szeless Ödön

Az ügyvédi oklevél elnyerése után Rimaszombatban telepedett meg állandóan. Részt vett a Gömör című lap alapításában 1875. január 3., melynek rövid ideig szerkesztője is volt. Jelentékeny részt vett a társadalmi élet mozgalmaiban és az 1901. évi k ...

                                               

Szeredy József

A gimnáziumot Kalocsán, jogi tanulmányait Pozsonyban és Nagyváradon, a hittudományiakat Pécsett végezte, 1850-ben vették fel a pécs-egyházmegyei papnövendékek közé és 1854-ben áldozópappá szentelték. Két évig mint segédlelkész Tevelen, Kurdon és ...

                                               

Szeremlei Sámuel (főbíró)

Édesapja Szeremlei János, a pápai református kollégium tanára volt. Szeremlei Sámuel tanulmányait Pápán, a református kollégiumban és Debrecenben végezte. Jogot is hallgatott. Feltételezések szerint külföldön járt főiskolára. 1726-ban debreceni f ...

                                               

Szilágyi Virgil (politikus)

Apja Szilágyi Endre gazdatiszt volt, az első oktatást házi nevelőtől nyerte. 1835-ben Hódmezővásárhelyre küldték iskolába, 1839 őszén szüleivel Pestre költözvén, a bölcseletet itt az egyetemen hallgatta. 1840. november 4-én apját elvesztvén, hat ...

                                               

Szluha György

Verbói Szluha György Demeter a pálos rend szerzetese, római katolikus apát-plébános, Tolna vármegye táblabírája.

                                               

Tarródy István

Tarródy József, Heves vármegye alispánjának, és bátorkeszi Kerekes Magda fia. 1788-ban a József császári rendszer alatt törvényszéki ülnök, 1792-től 1799-ig másod alispán volt. 1810-ben helytartósági tanácsos, császári és királyi kamarás, arany s ...

                                               

Teleki János (1893–1946)

Vitéz gróf széki Teleki János huszárszázados, a Vitézi rend tagja, a Nemzeti Egységes Párt egyik tevékeny országgyűlési képviselője, földbirtokos, Bács-Bodrog vármegye örökös törvényhatósági bizottsági tagja.

                                               

Tooth István

Középiskoláit elvégezvén, báró Vay Miklós házánál nevelő volt. 1851. augusztus 15-én ügyvédi oklevelet nyert. 1852. július 4-én a debreceni református egyházkerület közgyűlése a jogakadémia helyettes tanárának választotta. Itt hunyt el kolerában ...

                                               

Vajda László (jogász)

Kormányszéki fogalmazó, majd titkár volt Erdélyben, Belső-Szolnok vármegyének táblabírája és egyszersmind a kolozsvári királyi líceumban a hazai és büntető törvényeknek több évig 1817-1824 volt tanára. Meghalt 1834. május 9-én Kolozsváron 54. évé ...

                                               

Vertán Endre

Vertán János birtokos fia. A két első gimnaziális osztályt Nagyváradon járta, a többit és a jogot az egyetemen Pesten végezte 1833-ban, az ügyvédi vizsgát szintén Pesten tette le 1837-ben. Azután 1837-től kezdve Bihar megyében Szombatságban lakot ...

                                               

Pasquale Fiore

Tanulmányait Urbinóban, Pisában és Torinóban végezte, majd egy ideig Cremonában tanított filozófiát. 1863-ban Urbinóban a nemzetközi jog tanára lett, 1865-ben Pisába, 1876-ban Torinóba, 1881-ben Nápolyba helyezték át. Nagy érdemei voltak a nemzet ...

                                               

Sarmiza Bilcescu

Sarmiza vagy Sarmisa Bilcescu román jogász. Ő az első nő Európában, aki elvégezhette a jogász szakot, és megszerezte az erre a szakra épülő PhD fokozatot a Párizsi Egyetemen. Ő az első nő, aki Romániában jogi pályán elhelyezkedett. Férje Constant ...

                                               

Schalk Willem Burger

Burger katonai neveltetése feltehetően a családja akaratára történt, erről azonban a forrás nem tesz említést. Burger számos katonai konfliktusban részt vett, mint például a Sekhukhune ellen viselt háborúban 1876-ban. Így az első búr háborúban mi ...

                                               

Jean Théodore Serraris

Jean Théodore Serraris kelet-flandriai születésű francia katonatiszt. A napóleoni háborúk idején hosszú éveket töltött katonáskodással, 1855-ben halt meg, túlélve Bonaparte Napóleont.

                                               

Burits János

Báró borneai Burits János Vilmos, horvát származású császár királyi altábornagy, a szabadságharcban osztrák hadosztályparancsnok.

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →