★ Free online encyclopedia. Did you know? page 240                                               

Szutta-nipáta

A Szutta-nipáta buddhista írás, szutták gyűjteménye a théraváda buddhizmushoz tartozó, páli kánon részét képező Khuddaka-nikájában. Minden szuttáját a történelmi Buddha végső nirvánája előttinek tartják. A buddhizmuson belül ez a szutta nagy tisz ...

                                               

Viszuddhimagga

A Viszuddhimagga a théraváda buddhizmus "nagy értekezése”, amelyet Buddhagósza írt körülbelül 430 körül Srí Lankán. A mű egy teljes körű kézikönyv, amely magába sűríti és rendszerbe rendezi Buddha elméleti és gyakorlati tanításait aszerint, ahogy ...

                                               

A 12 apostol evangéliuma

A 12 apostol evangéliuma egy elveszett, pontosabban csak kis számú töredékeiben fennmaradt evangélium, újszövetségi apokrif irat. A töredékek vizsgálata alapján nehéz következtetni magára a teljes műre. Az bizonyos, hogy az Ószövetség, és más kel ...

                                               

Az egyiptomiak görög evangéliuma

Az egyiptomiak görög evangéliuma, Az egyiptomiak szerinti evangélium vagy röviden csak Az egyiptomiak evangéliuma újszövetéségi apokrif irat. A mű nem összekeverendő a 20. században előkerült Nag Hammádi-i változatával, Az egyiptomiak kopt evangé ...

                                               

Bertalan evangéliuma

Bertalan evangéliuma Jézus Krisztus szenvedéseivel foglalkozó apokrif irat. Keletkezési ideje az 1. század, alapanyaga Kr.u. 33-ra nyúlik vissza. Megjegyzendő, hogy Bertalan apostolhoz állítólagos evangéliumán kívül nagy mennyiségű görög, latin, ...

                                               

Ebioniták evangéliuma

Ebioniták evangéliuma a 2. század közepe táján keletkezett görög nyelvű apokrif irat. Csak néhány töredékes idézet ismeretes belőle az ókeresztény írók műveiből. A 7 töredék Keresztelő Jánosról, az apostolok kiválasztásáról és Jézus keresztelésér ...

                                               

Héberek evangéliuma

A Héberek evangéliuma, Héberek szerinti evangélium, vagy a Zsidók evangéliuma egy újszövetségi apokrif irat. Nevét arról kapta, hogy valószínűleg zsidókból lett korai keresztények között volt elterjedt olvasmány. Keletkezési idejét a 2. századra ...

                                               

Jakab protoevangéliuma

Jakab ősevangéliuma újszövetségi apokrif irat, amely Szűz Mária csodás életrajzát tartalmazza a fogantatásától a betlehemi gyermekgyilkosságig. A mű eredetileg görög nyelven íródott, de számos nyelvre lefordították. Az ősevangélium nem történeti ...

                                               

János apokrifonja

János apokrifonja, János apokrifje, János titkos könyve, vagy János titkos evangéliuma címen egy újszövetségi apokrif iratot tartanak számon. A mű két változatban maradt fenn a kopt nyelv szahidi dialektusában lejegyezve. A hosszabb és a rövidebb ...

                                               

Nikodémosz evangéliuma

A Nikodémus evangéliuma, Pilátus akták, Pilátus cselekedetei, olykor Jézus pokolraszállása újszövetségi apokrif irat, amelyben Nikodémus és Pilátus elbeszélik Jézus szenvedéstörténetét. Ezután könyv elmeséli azt, amiről az Újszövetség nem beszél: ...

                                               

Péter evangéliuma

A Péter evangéliuma, vagy a Péter szerint evangélium egy újszövetségi apokrif irat. A mű – melynek keletkezési idejét a 2. század végére teszik – ugyan ismert volt a korai egyházatyák előtt, de később elveszett. Létezését igazolja, hogy az 1886–1 ...

                                               

Alexandrosz (hierapoliszi püspök)

Alexandrosz ókeresztény író, a szíriai Hierapolisz püspöke volt. Alexandriai Kürillosz elszánt ellenfelének számított. 433-ban a Kürillosz és a szírek közt létrejött uniót támadta huszonhét írásban. 435-ben emiatt megfosztották hivatalától, és Eg ...

                                               

Anianosz

Anianosz ókeresztény író. Egyiptomi szerzetes volt, Alexandriában alkotott Theophilosz pátriárka püspöksége idején az 5. század eleje környékén. Bírálta a világ történetét a kortárs Pandorosz bizánci szerzetes műveiben, mert a dátumok terén túlsá ...

                                               

Antiokhosz (író)

Antiokhosz ókeresztény író, püspök. A források halálának dátumát 403 és 408 közé teszik. Ptolemaisz püspöke, és Aranyszájú Szent János ellenfele volt. Két beszédéről van tudomásunk, mindkettőből mindössze töredékek maradtak fenn.

                                               

Antoniosz

Antoniosz ókeresztény író. Idősebb Oszlopos Szent Simeon tanítványa volt, s mestere 459. szeptember 2-án bekövetkezett halála után megírta a szent életét. Elsősorban Küroszi Theodorétosz Historia Religiosa című munkájának 26. fejezetét vetta alap ...

                                               

Artemón (ókeresztény író)

Artemón vagy Artemasz ókeresztény író. Monarchiánus volt. Tertullianus és Hippolütosz nem említették a nevét, de Caesariai Euszebiosz ismert egy Artemón elgondolásait támadó iratot, Szamoszatai Paulosz pedig a nagy elődöt tisztelte benne. Mindeze ...

                                               

Aszteriosz (író)

Aszteriosz ókeresztény író. Kappadókiából származott, a szíriai Amaszea püspöke volt. Az arianizmus egyik első képviselője lehetett, de az ezt taglaló Szüntagmation Értekezés című írásának csak töredékei maradtak fenn. Ismert erkölcsi kérdésekkel ...

                                               

Audentius

Audentius ókeresztény író. Hispaniában, Toledóban volt püspök. Massiliai Gennadius tanúsága szerint az 5. század elején írta meg a priszcillianusok ellen állást foglaló művét De fide contra haeredicos ’Az eretnekek ellen’ címen.

                                               

Decimus Magnus Ausonius

Apja Valentinianus császár udvari orvosa, később Illyricum praefectusa volt. Először jogi tanulmányokkal foglalkozott és mint ügyvéd működött, később szülővárosában az ékesszólást tanította. Valentinianus 365-ben fiának, Gratianusnak nevelését bí ...

                                               

Jókai-kódex

A Jókai-kódex – régebbi nevén Ehrenfeld-kódex – a legrégibb magyar nyelvű, kézzel írott könyv, a 14. századból fennmaradt magyar nyelvemlék. Assisi Szent Ferenc legendáját tartalmazza, amelyet 1370 körül fordíthattak latinról magyarra. Szövegét a ...

                                               

Pray-kódex

A Pray-kódex 1192–1195 között keletkezett latin és magyar nyelvű kódex, amelyet első tudományos leírójáról, Pray Györgyről neveztek el. A kódex műfaját tekintve sacramentarium, mely egy magyar Keresztelő Szent János bencés apátságnak készült. Tar ...

                                               

Elohista forrás

Az elóhista forrás a Tóra egyik elbeszélő forrása. A jahvista forráshoz hasonlóan egyértelmű elkülönítése a 18. századi bibliakritika érdeme. Nevét az Elóhim istennévről kapta, mivel a Mózesnek adott kinyilatkoztatást megelőző elbeszélésekben csa ...

                                               

Jahvista forrás

A jahvista forrás a Tóra egyik elbeszélő forrása. A ránk maradt szövegösszefüggésből a bibliakritika 18. századi művelői különítették el: Henning Bernhard Witter Jura Israelitarum in Palaestinam című kommentárjában, Jean Astruc a Conjectures sur ...

                                               

Bikkurim

A Bikkurim a Misna Zeraim rendjének 11., a jeruzsálemi Templomban szedett háromféle adóval foglalkozó traktátusa, valamint a traktátuban alkalmazott logika alapján ide illesztik a hermafroditák jogállásáról szóló 4. fejezetet is. A traktátusnak c ...

                                               

Middót

A Middót a Misna Kodasim rendjének 10., a Második Templom Heródes-korabeli méreteivel és építményeivel foglalkozó traktátusa. Csak misnája van, tószefta nem tartozik hozzá, gemárája egyik Talmudban sincs. Első sora – Bislósá məqómót hakkóhaním só ...

                                               

Sekalim

A Sekalim a Misna Móéd rendjének 4., a jeruzsálemi Templomban szedett félsékel-adóval foglalkozó traktátusa. A traktátusnak csak a Jeruzsálemi Talmudban van gemárája, ezért ezt szokás a Babiloni Talmudban is közölni. Tószeftája három fejezetből á ...

                                               

Támid

A Támid a Misna, illetve a Babiloni Talmud Kodasim rendjének 9., az égőáldozattal és bővebben a templomi szolgálattal foglalkozó traktátusa. Eredeti hivatkozása a kezdőszavak alapján: Bislósá məqómót hakkóhaním sómrím. Tószefta nem tartozik hozzá ...

                                               

Jakob Frank

Jakob Frank, magyarosan Frank vagy Frenk Jakab, születési nevén Jankiew Lejbowic zsidó kalandor, a zohariták vagy frankisták felekezetének alapítója. Egy galíciai rabbi fiaként született. Kezdetben pálinkafőző volt, majd Szalonikiben csatlakozott ...

                                               

Mardokáj

Kismartoni Mardokáj magyarországi zsidó úgynevezett ál-messiás. Kismartonban született, vagy hosszabb ideig tartózkodott ott, innen ered mellékneve is. Később a Közel-Keletre, valószínűleg Szmürnába utazott, ahol Sabbatáj Cévi, a híres ál-messiás ...

                                               

Sabbatáj Cévi

Sábbátáj Cévi, újkori úgynevezett zsidó ál-messiás. Szmürnában született, és már fiatal korában elmélyedt a Kabbala tanaiban. Szép megjelenése és aszketikus élete által meg voltak a képességei, hogy nézeteit hatásosan átadja a tömegeknek. Az 1648 ...

                                               

Viharistenek listája

A viharistenek több nép mitológiájának alapvető istenségei. Azoknál a népeknél, ahol a természeti jelenségek kiemelt szerepet játszanak a mitológiában, főisteni szerepkört is kapnak. Jellegzetes példája a hurrik és hettiták mitológiája, amelyekbő ...

                                               

Mukisanu

Mukisanu hurri istennő, akit a hattuszaszi dokumentumokból ismerünk. A név Mukis térség nevéből származik a hurri -ān- képzővel. A hettita változat alanyesete mindig d mu-ki-ša-nu-uš, a hurri Kumarbi-ciklusban azonban d mu-u 2 - ki-ša-nu-un. A Ku ...

                                               

Drüopé

Drüopé görög mitológiai alak. Két mítosz is ismert Drüopét illetően. Az egyik szerint Drüopé görög nimfa volt, Eurütosz leánya, Apollón isten szerelme, és Amphisszosz anyja. A másik legenda azt tartja, hogy Drüopé Drüopsz leánya és Hermész kedves ...

                                               

Eurünomé

Eurünomé: Ókeanosz és Téthüsz leánya, az ókeaniszok egyike. Korai istenség, mitológiája megőrizte prehellén eredetét. Az ősidőkben a Mindenség istennője, Ophiónnal az Olümposzon uralkodott, de Kronosz elűzte őket, s a tengerbe költözött. Egyes tö ...

                                               

Hamadrüaszok

Hamadrüaszok a görög mitológiai történetekben az erdők, ligetek fáiban élő teremtmények, a fák lelkei, a nimfák egy csoportja volt. A hamadrüaszok együtt születtek a fákkal, és fa pusztulása egyben a benne lakó nimfa halálát is jelentette. Ezért ...

                                               

Héliaszok

A héliaszok a nap gyermekei, Héliosz napisten és Klümené ókeanisz lányai a görög mitológiában, valamint Héliosz és Rhodosz hét fia. A fiúk kitűntek a csillagjóslásban. A ránk maradt források egy része szerint hárman voltak: Aigialé, Aegle és Aith ...

                                               

Hüaszok

Hüaszok vagy hüadok az "esőhozók” a görög mitológia nőalakjai, öt nővér, Atlasz titán és Pléioné lányai. Fivérük Hüasz volt, akit vadászat közben széttépett egy oroszlán. A Hüasz-nővérek belehaltak a testvérük elvesztése fölötti bánatba. Zeusz me ...

                                               

Meliák

A Meliák, vagy eredetileg Meliae, Meliai a kőrisfák nimfái voltak a görög mitológiában. Hésziodosz Theogónia című műve alapján, Uranosz földre hulló vércseppjeiből születtek. Ugyanezen vércseppekből keletkeztek az Erinnüszök, ami azt sugalmazza, ...

                                               

Oreaszok

Az oreaszok a görög mitológiában a nimfák azon csoportja akik a hegyek, völgyek, vízmosta szakadékok lakói és gondozói. Ők Artemisz kísérői, mivel az istennő vadászatai során az elhagyatott rengeteget, a hegyes, sziklás szakadékokat kedvelte.

                                               

Pleiaszok

Ez a szócikk a nimfákról szól. A csillagképhez lásd: Plejádok csillagászat A pleiaszok vagy pleiádok a görög mitológiában Atlasz titán és Pléioné ókeanisz, tengeri nimfa leányai voltak – hét nővér, a Fiastyúk csillagkép istennői. A görögországi K ...

                                               

Téthüsz

Téthüsz a görög mitológiában Uranosz és Gaia leánya, titanisz és tengeristennő, Ókeanosz testvére és felesége volt. Ő adott életet a világ legnagyobb folyóinak, így a Nílusnak, az Alpheiosznak, a Maeandernek. Termékenységének gyümölcse háromezer ...

                                               

Apszürtosz

Apszürtosz a görög mitológiában Aiétész kolkhiszi király fia, Médeia fivére. Amikor Médeia megszökött az argonautákkal, őt is magával vitte a hajóra. Menekülést keresve az üldöző Aiétész elől, Médeia megölette Apszürtoszt, s feldarabolt tetemét a ...

                                               

Aegle

Aegle néven négy különböző nőalakot találunk a görög mitológiában. A harmadik nimfa, Panopeusz leánya, akiért a szerelmes Thészeusz elhagyta Ariadnét, és. Egyikük heszperisz, nővéreivel az istenek kertjének aranyalmáit őrizte, nevének jelentése p ...

                                               

Kallirhoé (Ókeanosz leánya)

Kallirhoé a görög mitológiában az egyik ókeanisz, Ókeanosz és Téthüsz leánya, Khrüszaór felesége, közös gyermekük Gerüón, a háromfejű, háromtestű óriás.

                                               

Kharübdisz

Kharübdisz a görög mitológia egyik tengeri nimfája, Poszeidón és Gaia lánya. Kharübdisz egy tengerszoros egyik oldalán élt, szemben egy sziklaüreggel, amelyben pedig Szkülla tanyázott. A nimfát azonban szörnnyé változtatta Zeusz, mert Gérüón marh ...

                                               

Szalmakisz

Szalmakisz forrásnimfa a görög mitológia egyetlen olyan naiasza volt, aki nem tartozott Artemisz kíséretéhez, sőt elutasította a vadászat szűzies istennőjének pártfogását. Nem kedvelte a vadászatokat, életét a hiúság és semmittevés töltötte ki. A ...

                                               

Néreiszek

A néreiszek a görög mitológia szerint kék hajú, tengeri nimfák. Ők Néreusz és Dórisz ötven lánya. A tenger mélyén, ezüstös barlangokban laktak, és tánccal, zenével szórakoztatták magukat valamint a tenger többi istenét. Mint jóságos és segítőkész ...

                                               

Galateia

Galateia tejfehér arcú Néréisz a görög mitológiában. Apja Néreusz tengeristen, anyja Dórisz az ókeaniszok egyike volt. Szerelmes volt Akiszba, akit Polüphémosz ölt meg féltékenységből, egy sziklával.

                                               

Íz (mitológia)

Az íz a magyar néphiedelemben és a finnugor mitológiában a betegség megszemélyesített szelleme. Átvitt értelemben a foghús és a szájüreg sorvadását jelentette. Néhány finnugor nyelvben az árnyék-lélek fogalmának jelzője. Napjainkban az íz leginká ...

                                               

Mirigy (betegség)

A mirigy a magyar népi gyógyászat betegségelnevezése és a magyar ősvallás egyik betegségdémona. Első írásbeli feljegyzése óta többször változott meg a jelentése vagy már eleve is több jelentésben használták. A 19. század közepe óta feljegyzett ad ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →