★ Free online encyclopedia. Did you know? page 228                                               

Tiszaújlak templomai

Tiszaújlakon jelenleg öt vallási felekezet található, négynek saját temploma van, a Jehova tanúi felekezet imaházban tartja összejöveteleit. A hívek számának megoszlása szerint a legtöbb híve a római katolikus egyháznak van, majd ezt követi a gör ...

                                               

Színeváltozás kápolnája

A Színeváltozás kápolna egy kis, fából épült kápolna a Grand Teton Nemzeti Park területén. Az 1925-ben épült szentély a jacksoni Szent János episzkopális templom gondozásában áll.

                                               

Szent Rókus-kápolnák listája

Érd, Szent Sebestyén, Szent Rókus és Szent Rozália-kápolna. Hásságy, Szent Rókus-kápolna. Kerepes, Szent Rókus-kápolna 1769–1930. Vác, Szent Rókus-kápolna. Cikó, Szent Rókus-kápolna. Bakonypéterd, Szent Rókus-kápolna. Dunabogdány, Szent Rókus-káp ...

                                               

Santi Pietro e Paolo dei Greci (Nápoly)

A San Pietro e Paolo dei Greci egy templom Nápolyban. 1470 és 1532 között építette Palaiologosz Tamás konstantinápolyi görög lovag, aki a török invázió után menekült I. Ferdinánd nápolyi király udvarába. A XVI. századra, a törökök hódításai miatt ...

                                               

Cippóri zsinagóga

A zsinagógát az V. században vagy a VI. század elején építették. Ekkoriban növekedett a város keresztény lakosságának létszáma, és a zsidó lakosság ereje csökkent. Csupán 20.7 méter hosszú és 8 méter széles, s ezzel ez a már felfedezett legszűkeb ...

                                               

Andreae János

Andreae János evangélikus pap. 1657 májusától Thököly István udvari papja volt Árva várában. Később Trsztenán szolgált lelkészként, 1672-ben fogságba került. Kiváltása után 1673-1684 között Rimabrézón, 1695–1703-ban pedig Bagyanban volt lelkész. ...

                                               

Christiani Ábrahám

Eperjesen végezte tanulmányit, 1580-ban rektor volt Szepesszombatiban. Innen 1591 nyarán Eperjesre került rektornak, 1593 nyarán prédikátor lett Keresztfaluban. Stansith Horváth Gergely oldalán a késmárki colloquiumban is részt vett. 1598 őszétől ...

                                               

Döbrentei Lajos

Bobán, később Uraiújfalun Vas megyében lelkészkedett. A középvidékbeli egyházmegyének seniora esperese s a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület Superintendentia jegyzője volt. Neve még az 1838-as Névtárban előfordul. Hrabovszky Györgynek, A dunánt ...

                                               

Duchon Flórián

Mosóci származású, Duchon Mátyás lelkész testvére. Tanulmányait itthon kezdte, majd külföldön folytatta. Hazatérése után 1599-ben Liptószentmárián, 1603-ban Trencsénben volt lelkész és egyszersmind az alsótrencséni egyházmegye esperese. 1607-ban ...

                                               

Fabricius Tamás

Külföldi egyetemen tanult és 1581 táján hazatérve, eperjesi tanító lett, innét 1586-ban a wittenbergi magyar tanulóknak egy aranyat küldött. 1593-ban Késmárkon a Tököliek udvari papja, 1597-ben pedig sárospataki lelkész lett, mely hivatalát rövid ...

                                               

Horváth Sámuel (lelkész, 1753–1826)

Tanulmányait Csernyén, Várpalotán, Pozsonyban két és fél évig, Nemeskéren egy évig és Sopronban nyolc évig végezte. 1776-ban a wittenbergi egyetemre ment, ahol május 2-án iratkozott be és két évet töltött. 1778. december 5-én Várpalotán Perlaky s ...

                                               

Horváth Sándor (evangélikus lelkész)

Kisbirtokos szülők gyermeke. Iskoláit Sopronban, a teológiát a pesti protestáns teológiai intézetben, végül Halléban végezvén, 1861-ben lelkésszé avatták fel. Ezután Nagygeresden néhai Trsztyenszky Gyula esperes és híres szónok mellett, utóbb Döm ...

                                               

Ladiver Illés (lelkész)

Bánócon, Privigyén és Bicsén ezer kellemetlenség közt tanítóskodott és az egyházügyekben olyan érdemeket szerzett magának, hogy jutalmul 1639-ben a zsolnai nagy gyülekezet papjává tették és ott kötelességeiben oly szorgalommal járt el, hogy 1641- ...

                                               

Mesterházy Sándor

Mesterházy Imre mérnök és Krenner Terézia fia. Középiskoláit Kőszegen, az akkor még fennállott ágostai evangélikus algimnáziumban és a soproni evangélikus líceumban végezte. Az 1884-85. tanévre a jénai egyetemre ment, ahonnét visszatérve a papi v ...

                                               

Molnár Viktor (lelkész)

Kaposi idősb Molnár Viktor, 1826. július 2. – Hosszúfalu, 1882. február 1) ágostai evangélikus lelkész, Molnár Viktor művelődéspolitikus apja.

                                               

Németh István (lelkész)

Tanult Nagydömölkön Nemesdömölk 1768-tól 1771-ig, Sopronban nyolc, Pozsonyban három évig, gyakorolta magát, mint katekéta Perlaky Dávid szuperintendens mellett hat hónapig. 1783. tavaszszal Wittenbergbe ment, ahonnét 1783. november 20-án Kővágóör ...

                                               

Neumann Károly

Édesapja Neumann Frigyes, édesanyja Baumvecs Julianna. A család Aszódon élt, ahol kékfestő üzemük mellett diákok elszállásolásával diáktartással foglalkoztak. Amikor a Petrovics család Aszódra küldte Sándor nevű fiát a későbbi Petőfit, a Neumann- ...

                                               

Perlaky Gábor (lelkész)

Perlaki Gábor és Ács Katának fia. Tanult Nemesdömölkön, azután Pozsonyban tizedfél, Késmárkon másfél, Debrecenben egy évig. Palotán Veszprém megye rektori hivatalt viselt hét negyed évig, 1787. január 17-én Bezibe Győr megye ordináltatott, 1790. ...

                                               

Sándor György (lelkész)

A Radvánszky-féle alapítvány következtében 1810. november 28-tól a sárospataki református gimnázium felső osztályaiban mint hitoktató volt alkalmazva, egyszersmind a német, francia és latin irodalmat is tanította. Öt év mulva 1815. a lőcsei gimná ...

                                               

Sárkány János

Sárkány Sámuel lelkész és Klementisz Clementis Apollonia fia. Iskoláit Sárszentlőrincen, Aszódon, Selmecen és Pozsonyban végezte, ez utóbbi helyen teológiát hallgatott, azután a gróf Zay-családnál nevelősködött. 1842. október 15-én a jenai egyete ...

                                               

Schulek Lajos

Pozsonyban nevelkedett teológus, evangélikus pap. Pozsonyban és Hlubokén lelkész. Aktív szlovák nacionalistaként az 1848–49-es magyar szabadságharc ellenzője, részt vett a szlovák felkelésben, ezért 1848-ban a magyarok bebörtönözték, majd Komárom ...

                                               

Hecker Henrik

Hecker Henrik édesapja Johann Hecker telkes gazda volt, aki 1870. július 10-én született Kaposszekcsőn. 1893. május 16-án feleségül vette Elisabetha Katharina Wekerle evangélikus hajadont, aki 1871. október 21-én, Felsőnánán született. Valamennyi ...

                                               

Perjéssy László

Édesapja Perjéssy Lajos, a MÁV főmozdonyvezetője, édesanyja dezséri és vágújhelyi Bielek Margit volt. Miskolcon született három leánygyermek után. 1934-ben házasságot kötött Kiss Irén Albertinával 1913–1960 nemesbikki Kiss Sándor és papi Nyilas I ...

                                               

Bartók György (teológus)

Bartók György bölcselettudor, református lelkész, az Erdélyi református egyházkerület püspöke 1899-től haláláig. Bartók György filozófus édesapja.

                                               

Debreczeni Simonides Gáspár

Debreczeni Simonides Gáspár, Szinnyeinél Debreczeni Simon Gáspár református lelkész Debrecenben kezdte tanulmányait, 1618-tól külföldi egyetemeken tanult. Visszatérve Nagyváradon volt tanító, majd lelkész. 1637-ben már nem töltötte be a tisztsége ...

                                               

László József (esperes)

Közbirtokos szülők gyermeke. Az I. latin osztályt a szülői háznál tanulta. 1824. november 1-jén Pápán a II. osztályba vették fel és ott végezte a többi osztályokat. A bölcselet hallgatása idején több úri család gyermekei mellett mint magántanító ...

                                               

Musnai Mihály

Erdélyi székely származású. Tanulmányait Nagyenyeden végezte, majd 1684. augusztus 11-én beiratkozott a leideni, 1685. augusztus 20-án pedig a franekeri egyetemre. Később visszament Leidenbe, ahonnan végül 1686 őszét követően tért vissza hazájába ...

                                               

Péter Károly

Id. Péter Károly református espereslelkész és Demes Rozália fia. Középiskolai tanulását a sepsiszentgyörgyi, nagyenyedi és székelyudvarhelyi református kollégiumban végezte, a teológiai tudományokat 1886-90-ben Nagyenyeden hallgatta, ahol 1890. a ...

                                               

Mihajlo Bučić

Horvátországi származású, Belicában a Muraközben volt katolikus plébános, majd áttért a protestáns hitre és ezt szóval és írásban terjesztette Szlavóniában, miért is 1574-ben és később is sok kellemetlensége volt Draskovich György püspökkel.

                                               

Chragligh József

Szlovén származású volt. 1696-ban vették föl a rendbe Fiuméban. 1698 és 1702 között Bécsben tanult filozófiát, majd 1705-07-ben Nagyszombatban teológiát. 1702-05-ben a zágrábi jezsuita gimnáziumban tanított. Pécsen, Pozsegán és még több helyt műk ...

                                               

Cservenka Kálmán

Középiskoláit Pozsonyszentgyörgyön, Pozsonyban és Esztergomban végezte. Utóbbi helyen teológiát végzett. 1902-től Dunaszentpálon, majd 1905-től Verebélyen szolgált segédlelkészként 1911-ig. Ott társalapító igazgatósági tagja volt 1910-ben a Vereb ...

                                               

Durich Fortunat

Bibliotheca slavica. Budae, 1795 csak az I. kötete jelent meg, többi kéziratban maradt. Dissertatio de slavobohemica S. Codicis versione. Pragae, 1777. Még több munkát is adott ki. Frantisek Faustin Procházkával 1749-1809 együtt dolgozott 1777-tő ...

                                               

Gulovics Andor

dr. Gulovics Andor kancellár, konzultor, főesperes, bírósági helynök, püspöki tanácsos, múcsonyi parókus.

                                               

Karlo Pavić

A gimnáziumot és a teológiai papnevelőt Pécsett látogatta, ahol 1803-ban pappá szentelték, előbb segédlelkész volt Tovarnikon, azután plébános lett Lipovácon, onnét Lovasra helyezték, egyszersmind a diakovári szemináriumban bölcseletet és teológi ...

                                               

Pópa

A pópa az áldozópap neve egyes egyházakban. Óhitű pap, aki az orosz vagy más dél-, illetve kelet-európai keresztény egyházhoz tartozik, az ilyen egyházak nem ismerik el a római pápa felsőbbségét.

                                               

Vadászi András

Szolnokról indulva előbb Kaposváron, majd Szegeden volt körzetvezető lelkész. 1973-ban szentelték fel lelkésszé. Életében kiemelkedő missziós szolgálata volt a fiatalok között, de a határon túli, vajdasági magyarok között is fontos munkát végzett ...

                                               

Ruschek Antal

Győrött született, és itt végezte középiskoláit és teológiai tanulmányait. Papnövendék korában a szeminariumban irodalmi munkára kitűzött arany-pályadíjat nyert. 1873. július 27-én szentelték pappá. Kezdetben segédlelkész volt Győr-Nádor és Ujvár ...

                                               

Basilovits János

Szegény sorsú szülőktől származott, iskoláit Ungvárott és Kassán végezte a jezsuitáknál, majd a bazilita rendbe lépvén, 38 évig volt a rendház főnöke, s mint ilyen leginkább a csernekhegyi klastromban lakott.

                                               

Amicini Imre

Amicini Imre, vagy Lieb Imre, Trauschnál Emerich Leib evangélikus lelkész. Apja tímármester volt. Előbb kántorként működött Besztercén, majd diakónus volt Nagydemeteren. 1562-től 38 éven át lelkészként szolgált Malomárkán. Idős korában a háború z ...

                                               

Burger György Kristóf

Tanult Eperjesen és Strasbourgban. 1649-ben a csallóközi Bruckban pappá lett és ugyanazon év szeptember 2. írta alá a pozsonyi esperesség törvényeit, 1652-ben Nagyszombatba ment német papnak.

                                               

Fischer György (lelkész)

Szülei a megindult vallási üldözések miatt 1629-ben, mikor még gyermek volt, menekülni kényszerültek Chlumecből. Magyarországon, Szepes megyében telepedtek le, s itt, Szepesolasziban kezdte tanulmányait Stankovius tanító vezetése alatt. Innen Sel ...

                                               

Gera Konrád

A németországi Tangermündenből származott és gradeci Horváth Stansith Gergely hívta meg őt Strassburgból Neérbe Strázsa az általa alapított gimnázium igazgatójának, hol már 1588 első felében működött. Néhány évvel később ugyanott a lelkészi tiszt ...

                                               

Ignati György

Ignati Gergely és Gajan Mária fia, svábóci Szepes megye származású. Késmárkon és Rozsnyón tanult, azután Lőcsén és Eperjesen folytatta iskoláit, itten Kalisius Fülöp Henrik báró nevelőnek fogadta Keresztély fia mellé, kivel együtt Tübingenbe küld ...

                                               

Magulács Péter

Magulács Péter és Pjatko Dorottya fia, jolsvai Gömör megye származású. Középiskoláit Osgyánban és Rozsnyón végezte. 1709. december 19-én a wittenbergi egyetemre iratkozott be, Gömörmegye 30 forinttal segélyezte. Visszatérve 1713-tól 1717-ig a göm ...

                                               

Matthias Zimmermann (evangélikus esperes)

Tanulmányait Eperjesen, Thornban és Strassburgban végezte, ahol 1646-ban elnyerte a magisteri fokozatot. Lipcsében is járt, majd visszatérvén Magyarországra, 1651-ben lőcsei rektor, 1653-ban eperjesi pap lett, ahonnan 1659-ben az üldözés elöl men ...

                                               

Pilarik István (lelkész, 1644–1720)

Pozsonyban tanult, ahonnét valószinűleg külföldre is ellátogatott. Tanulmányainak befejeztével Nagyszombatban, s innét 1673-ban elűzetve, Modorban lett tót prédikátor. 1674-ben a pozsonyi delegatum judicium maga elé idézte és száműzetésre ítélte. ...

                                               

Mezey Ferenc (plébános)

A protestáns vallásról 1848. július 30-án családjával együtt áttért a római katolikus hitre. A bölcseletet Nagyszombatban, a teologiát Bécsben végezte. 1861. július 28-án szentelték miséspappá és Galgócra küldték káplánnak. 1866. március 6-án pős ...

                                               

Nagy Imre (operaénekes)

Apja Nagy Károly, ügyvéd volt, anyja Zsoldos Julianna. Elemi iskoláit Veszprémben végezte, majd Budapesten járt reáliskolába. Színpadra lépett 1889. október 1-jén, Egri Kálmánnál. Egy alkalommal Hoffmann meséi ben beugrással megmentette az előadá ...

                                               

Schwarzer János Lajos

Protestáns családban született. Apja, aki svéd nemes családból származott, kapitány volt egy lovasezredben, fiát is zászlótartónak adta be a Sparr ezredbe, mely Stralsundban feküdt. Schwarzer az akkori svéd–porosz háborúban csakhamar lovas-vadász ...

                                               

Bahri mamlúkok

A bahri mamlúkok, arabosan al-bahrijja elterjedt, ám némileg pontatlan megnevezése az Egyiptomra és Szíriára kiterjedő Mamlúk Birodalom 1250–1382 / 1390 között uralkodó szultánjainak. A kortárs és későbbi arab történetírás általában a "türk” megn ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →