★ Free online encyclopedia. Did you know? page 225                                               

Rubó

1478-ban "Rubo ” alakban említik először. A homonnai uradalom része volt, később a Szirmay és a Luzsénszky család birtoka. Templomát 1780-ban építették, 1785-től helyi káplánság. A templomot Szent Péter és Pál tiszteletére szentelték fel. A 18. s ...

                                               

Sandal

A települést 1391-ben említik először, amikor a Rozgonyiaktól a Czudar család szerzi meg. A középkorban a csicsvai váruradalom része, majd a Czudaroké és a Sztropkó uradalomé. 1787-ben az első népszámlálás alkalmával 34 házat és 268 lakost számlá ...

                                               

Sártó

1412-ben "Peterwagas ” néven említik először, de a falut még a 14. században egy Péter nevű soltész alapította. 1427-ben 27 ház állt a faluban és ezzel a nagyobb falvak közé számított. Később a népesség száma visszaesett. A 16. század második fel ...

                                               

Sókút

A község területe a 13. században a lipóci uradalomhoz tartozott, mely abban az időben az Aba nemzetség birtoka volt. Nevét sós vízű forrásairól kapta. Első írásos említése 1252-ben, az egri káptalan oklevelében történt "Sowkwth ” alakban. A falu ...

                                               

Szacsúr

A település egykerekű malma a források szerint már a 14. századtól működött. A település első írásos említése 1402-ből származik, amikor "Zachyur ” alakban említik. Az oklevél a régebbi birtokos Aba nemzetség és az új birtokos Rozgonyiak közötti ...

                                               

Szálnok

A települést 1420 körül alapították és a vlach jog alapján ruszinokkal telepítették be. 1454-ben említik először, a sztropkói uradalomhoz tartozott. 1600-ban 8 jobbágytelke volt. 1715-ben és 1720-ban egyaránt 5 jobbágytelekkel rendelkezett. A 18. ...

                                               

Szécsegres

1272-ben említik először, de valószínűleg már a 11. században is létezett. A 14. század végén Bebek Imre birtoka. 1405-ben "Egrus ” a neve. 1419-ben a Czékei és Imreghi család tulajdonában áll. 1438-ban "Egres ” néven említik. 1460-ban a Bocskaia ...

                                               

Szécsudvar

Területe régóta lakott, határában bronzkori maradványokra bukkantak. A mai települést 1314-ben "Vdwarnuk ” néven említik először, más forrás szerint már IV. Béla király 1245-ben kelt adománylevele említi. Az azóta elpusztult Purustyán várának ura ...

                                               

Szélesmező

1430-ban már "Szélesmező ” néven említik először. Ezen a néven szerepel 1557-ben is, amikor az adót nem fizető települések között sorolják fel. A Drugethek homonnai uradalmához tartozott. A falut a 17. századtól kezdik szlovák nevén említeni, így ...

                                               

Szerelmes

Területe már a kőkorszakban is lakott volt. Ezt bizonyítják az itt 1982-ben előkerült leletek: két szekerce és számos cserépmaradvány, melyek a homonnai múzeumba kerültek. A mai települést 1410-ben "Libise ” néven említik először, de valószínűleg ...

                                               

Szinyér

A pápai tizedjegyzékben a Zyner, Zynyer nevet tüntetik fel. A következő századokban a leírt név némileg változik, de a kiejtés vélhetően változatlan maradt. A 18. század második felétől Szinyér. Ezt a nevet 1948-ig megőrizte a falu és a név csak ...

                                               

Szirtes

A település 1600 körül, a ruszin lakosság soltész általi betelepítésével keletkezett, ezzel a vidék egyik legfiatalabb községe. Első írásos említése 1635-ben történt. Jobbágyok lakta település volt, a homonnai uradalom része. 1715-ben és 1720-ban ...

                                               

Szolnocska

Az 1332 és 1337 között felvett pápai tizedjegyzékben "Sonuk” alakban említik először. 1358-ban "Zolnuk” néven nemesi birtok, 1369-ben "Zonuk” a falu neve. 1557-ben 2 portája volt. 1715-ben 10 házából 5 volt lakott. 1786-ban "Solnocschka” alakban ...

                                               

Szopkóc

A települést soltész általi betelepítéssel alapították a 15. században. Katolikus temploma a 15. században már állt. Legkorábbi írásos említése 1543-ból származik. A falu a homonnai uradalomhoz tartozott, birtokosa a Drugeth család volt. A 16. sz ...

                                               

Szőlőske

Csécs község Szőlőske nevű településrészéről itt olvashatsz. Szőlőske község Szlovákiában, a Kassai kerület Tőketerebesi járásában.

                                               

Sztankóc

A falut valószínűleg a 13. században alapították soltész általi betelepítéssel. 1355-ben "Stankoch ” alakban az egri káptalan oklevelében említik először. Kezdetben Purustyán várának tartozéka volt, majd birtoka megoszlott a gálszécsi uradalom és ...

                                               

Sztára

A régészeti leletek tanúsága szerint már a 9. században lakott hely volt. A mai falut 1273-ban említik először a Csák nembeli Péter fia Domonkos birtokaként. IV. László király a falut híveinek, Jakab fiainak: Andrásnak és Jakabnak, a Sztáray csal ...

                                               

Szukó

A települést 1557-ben "Zuko ” alakban említik először, ekkor 2 portája adózott a homonnai uradalomnak. 1649-től a Szirmay családé. 1715-ben malma és 15 háztartása volt. 1787-ben 44 házában 291 lakosa élt. A 18. század végén Vályi András így ír ró ...

                                               

Tapolybánya

A település a 13. században – de lehetséges, hogy már előbb – keletkezett. 1363-ban említik először, a csicsvai uradalomhoz tartozott. 1600-ban 13 jobbágyháza, evangélikus temploma és lelkészsége volt. 1715-ben 8, 1720-ban 9 háztartása adózott. A ...

                                               

Tapolyizsép

A falut 1270-ben V. István király oklevele említi először. Királyi birtok, majd a Rozgonyiaké, a csicsvai váruradalom része. 1363-ban, majd 1410-ben a csicsvai uradalom oklevelében az uradalomhoz tartozó 50 falu között "Kysisop ” alakban az Izsép ...

                                               

Tapolymogyorós

Területén már a kőkorszakban is éltek emberek, ezt bizonyítja az itt talált kőbalta is. A falut 1321-ben említik először, a 14. században a csicsvai váruradalom része. Határában feküdt Mogyorós egykori vára, melyet 1447-től említenek Rozgonyi Ján ...

                                               

Tarnóka

A falu Purustyán várának uradalmához tartozott, 1459-ben "Tharnoka ” alakban említik először. 1478-tól a Semsey, 1487-től a Tarczay és más családoké. 1600-ban 7 ház állt a településen. A 17. század elején a terebesi uradalom része, majd 1637-től ...

                                               

Tavarna

A települést 1479-ben "Thavarna ” alakban említik először, de Zemplén vármegye monográfiája szerint már 1215-ben is említik. Kezdetben Zemplén várának uradalmához tartozott, így királyi birtok volt. A várhoz tartozó szolgálónépek lakták. A 15. sz ...

                                               

Tavarnamező

A régészeti leletek tanúsága szerint már a 11. és 13. század között állt itt település, első említése azonban csak 1335-ből származik. Csicsva várának uradalmához tartozott. 1363-ban a Rozgonyi család birtoka. 1600 körül a falut tűz pusztította e ...

                                               

Telepóc

A települést a vlach jog alapján soltész általi betelepítéssel alapították a 15. század második felében. Első írásos említése 1543-ból származik. 1600-ban a soltész házán kívül 10 adózó háztartása volt. 1715-ben 12, 1720-ban 8 adózója volt. Egyko ...

                                               

Topolóka

A község határában régészek több, mint 30 hamvasztásos sírt találtak, melyeket a 10.–11. századra kelteztek és szláv eredetűnek tartanak. A települést valószínűleg a 14. században, a német jog alapján történt soltész általi betelepítéssel alapíto ...

                                               

Tótalmád

A falut laborcmezőről érkezett földművesek alapították a 13. vagy 14. században. Első írásos említése 1379-ben történt. Ekkor még részben Izbugya vidéki nemesek, részben a Drugeth család birtoka, a homonnai uradalom része. 1600-ban a bíró házán k ...

                                               

Tölgyeshegy

A települést a 14. század előtt alapították, de csak 1317-ben említik először. A Drugeth család homonnai uradalmához tartozott. A 15. században a vlach jog alapján soltész által telepítették be. 1600-ban 19 jobbágy ház és a bíró háza állt a közsé ...

                                               

Turány

A hasonló nevű turóci községet lásd: Nagyturány Turány szlovákul Turany nad Ondavou község Szlovákiában, az Eperjesi kerületben, a Sztropkói járásban.

                                               

Turcóc

A falu a 15. században soltész általi betelepítéssel keletkezett a homonnai uradalom területén. Első írásos említése 1543-ban történt, amikor birtokosa a Drugeth család volt. Régi temploma valószínűleg a 16. században épült. 1600-ban 9 jobbágyház ...

                                               

Tusa

1221-ben "Tuka ” néven a Váradi Regestrumban említik először. A 14. századig kisnemesi birtok, majd az Andrássy család tulajdona. Lakói már a 14. század óta vágtak fát és égettek szenet a határában. 1335-ben már volt temploma és Tamás nevű papját ...

                                               

Újszék

A hagyomány szerint a mai település elődje már a 13. század elején létezett. Neve eredetileg Sztrázsnica volt, lakói pedig a közeli hegyszoros védelmével megbízott határőrzők voltak. A falu valószínűleg a tatárjárás során pusztult el. A mai falut ...

                                               

Újszomotor

Neve a szláv zsali = part, kavics vagy a ruszin zsalivina = kivájás, árok főnévből származik. Mai magyar neve tévedés eredménye, ugyanis a szlovák nevet a zsaly = gyász, bánat főnévből származtatták, igazolandó Álmos vezér állítólagos zempléni sí ...

                                               

Utcás

A falut a vlach jog alapján telepítették a 14. század végén vagy a 15. század elején. 1451-ben említik először, a Drugethek homonnai uradalmához tartozott. 1577-ben 8 portával adózott. 1612-ben vízimalmot említenek a faluban. 1660-ban malma és 15 ...

                                               

Variháza

A falu soltész általi betelepítéssel keletkezett a vlach jog alapján 1420 körül. Első írásos említése 1430-ból származik, a sztropkói uradalom része volt. 1600-ban ortodox templommal, paplakkal és 13 jobbágyházzal rendelkezett. 1715-ben 22, 1720- ...

                                               

Várjeszenő

A falut 1279-ben említik először. Magyar nevének előtagját egykori váráról kapta. A vár a 13. században a tatárjárást követően épült, ekkor a Gutkeled nembeli Joachim báné volt. 1328-ban "castrum Jezenew ” néven említik először. A 15-16. századba ...

                                               

Vásárhely

Területén már a történelem előtti időkben is éltek emberek, ezt bizonyítják az 1953-ban itt talált rézből készített eszközök, valamint a falutól északkeletre talált kőkorszaki sírok is. A Nagymihály felé vezető út közelében egykori földvárat felt ...

                                               

Végaszó

A település a vlach jog alapján, soltész általi betelepítéssel keletkezett a 14. század második, vagy a 15. század első felében, a homonnai uradalom területén. 1548-ban "Kolbazo ” néven említik először, ekkor még a homonnai uradalom része. Kezdet ...

                                               

Vehéc

A települést a német jog alapján alapították soltész általi betelepítéssel a 14. század első felében. 1327-ben említik először egy birtokvitával kapcsolatban, mint a Rozgonyi és a Nekcsey család birtokát. Következő említése 1399-ben történt, amik ...

                                               

Velkő

A települést a 14. században alapították soltész általi betelepítéssel. Első írásos említése 1408-ból származik, a sztropkói uradalomhoz tartozott. Később a Jekelfalussy, Bosnyák, majd a Keglevich család birtokában állt. 1600-ban ortodox temploma ...

                                               

Vendégi

A települést a 15. században a vlach jog alapján, soltész általi betelepítéssel alapították. Első írásos említése 1492-ben történt, birtokosa a Drugeth család volt. Régi ortodox temploma valószínűleg már a 15. században felépült. 1600-ban a solté ...

                                               

Világ (település)

A települést 1557-ben "Vylagh ” néven az adóösszeírásban említik először, ekkor 18 és fél portával adózott. A homonnai uradalom része volt, később a Sztáray család birtoka. A 18. századtól a Csáky család tulajdonában találjuk. 1715-ben malma és 1 ...

                                               

Virava

A település a feljegyzések szerint 1530-31-ben népesült be, első lakói pásztorok és favágók voltak. 1550-től a Drugeth család homonnai uradalmának része volt. 1557-ben az adóösszeírásban "Viroua ” alakban említik először, ekkor öt portával adózot ...

                                               

Visnyó

A települést 1270-ben "Wysno ” alakban említik először, amikor V. István király Rajnald mesternek, a Rozgonyiak ősének adta. 1289-ben "Vysnow ”, 1306-ban "Fuluisno ”, 1329-ben "Nogvisnow ”, "Kis Visnow ” és "Eghazas Wysnow ”, továbbá 1355-ben "No ...

                                               

Vojtvágása

A falut soltész általi betelepítéssel alapították a német jog alapján a 14. század második felében. Első írásos említése 1408-ból származik "Votizhau ” néven. Királyi birtok, majd a Perényi és Erdődy családé. 1569-től a sztropkói uradalomhoz tart ...

                                               

Zebegnyő

1290-ben "Zebegunew ” alakban említik először, a Bacskó melletti Purustyán váruradalmához tartozott. 1321-ben "Zebegneu ”, 1342-ben "Zebegnow ”, 1459-ben "Zebegnyew ” néven említik a korabeli források. Később a Csapy, Sempsey, Széchy családok, ma ...

                                               

Zemplénmátyás

A szájhagyomány szerint a települést egy Mátyás nevű ember alapította, aki juhtenyésztéssel foglalkozott. Az alapítás idejét általában 1250 és 1330 közé teszik, mely valószínűleg soltész általi betelepítéssel történt. A falu nevét soltészáról és ...

                                               

Zemplénróna

A települést 1400 körül alapították soltész általi betelepítéssel a homonnai uradalom területén. Első írásos említése 1543-ból származik. A Drugeth család birtoka volt, majd kihalásuk után a Csákyak és az Andrássyak tulajdonában találjuk. 1600-ba ...

                                               

Zemplénszuha

A település első írásos említése 1266-ban történt "Zuha ” néven egy, a lesznai uradalomhoz tartozó birtokkal kapcsolatos adományozással kapcsolatban, mely akkor Merse fia Radnolt tulajdona volt. A 14. század elejétől részben a pazdicsi uradalom r ...

                                               

Zuhatag (település)

1569-ben Zemplén vármegye adóösszeírásában "Ztakczin Rostoka ” néven említik először. A homonnai uradalomhoz tartozott, később a Szirmay család birtoka. A 18. század végén Vályi András így ír róla: "Kálna Rosztoka, Sztratsin Rosztoka. Két orosz f ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →