★ Free online encyclopedia. Did you know? page 198                                               

Vörösvágás

A települést a 14. században a német jog alapján alapították. Első írásos említése 1427-ben az adóösszeírásban "Vereswagas ” alakban történt, amikor 62 portája adózott. A 16. és a 18. század között határában higanyt bányásztak. A 18. században a ...

                                               

Zsálmány

A települést a 14. században a német jog alapján alapították a komlósi uradalom területén. 1354-ben I. Lajos király oklevelében említik először, melyben megparancsolja Czudar Péternek, Sáros vármegye ispánjának, hogy adja vissza a komlósi Cseléne ...

                                               

Zsebefalva

A falu valószínűleg már a 11. század előtt is létezett. Itt haladt át a Sáros várából a Szepességbe menő fontos kereskedelmi és hadiút. Zsebefalvát 1248-ban az egri püspökség oklevelében "Sebefalwa ” néven említik először. Neve a régi magyar "Seb ...

                                               

Domahidy Menyhért

Domahidy Zsigmond táblabiró és Kerekes Julia fia, 1848-ban Szatmár megye alispánja volt. A szatmár megyei gyűlésen megbízták őt a karok és rendek, hogy a neologusok bolondos uj szavaiból tréfás szatirikus valamit állítson össze, ennek Domahidy me ...

                                               

Mándy Péter

1792-ben került a sárospataki iskolába, ahol 1800-ig tanult. Ezután két évet Pozsonyban töltött, leginkább a német, francia és olasz nyelv megtanulása végett. Az 1802. évi pozsonyi országgyűlésen, az iskolai szünet alatt, országgyűlési írnok volt ...

                                               

Apa (település)

Apa és környéke ősidők óta lakott hely, határában kő- és bronzkori leleteket találtak. A község neve már a 13. században feltűnik az oklevelekben. Nevét az Apa nemzetségtől vette, melyet 1298-ban birtokosaként említenek. Később a meggyesi uradalo ...

                                               

Aranyosmeggyes

Magyar nevének két tagja Kiss Lajos szerint eredetileg két különböző települést jelölhetett, amelyek idővel egybeépültek. Előbbit először 1271-ben említették Medyes, utóbbit 1292-ben Oronos alakban, míg az összetett név először 1608-ban bukkan fe ...

                                               

Batiz (Szatmár megye)

Batizról az első adat 1369-ből maradt fenn, mikor Simon horvát bán I. Lajos királytól felkérte és a meggyesi uradalomhoz csatolta. Ekkor már egyháza is említve volt. 1378-ban Simon özvegyéé lett. 1392-ben határát megjáratták Vasvár felől. 1422-be ...

                                               

Csomaköz

A település a Nyírség déli részén és Szatmár megye nyugati részén található. A nyírségi homokterület és a termékeny síkság találkozásánál fekvő község területe egészen a magyar-román országhatárig nyúlik. Csomaköz község 50 km-re található a megy ...

                                               

Erdőd (Románia)

1215-ben Herdeud néven említik először. Egykori várát Drágffy Bertalan építtette 1481-ben. 1545-ben itt fogalmazták meg a protestánsok hitvallásukat 12 cikkelyben, 1555-ben újabb zsinatot tartottak itt. 1565-ben János Zsigmond megostromolta és le ...

                                               

Érkörtvélyes

Az Égetőhegy nevű dűlő környékén talált kő- és bronzkori i. e. 2000-800 régészeti leletekből látszik, hogy a község már a kőkorszakban is lakott terület volt. A leletek alapján kelták temetkeztek ide, és hunok korabeli leletek is napvilágra kerül ...

                                               

Felsőboldád

Első említése 1648-ból származik. Felsőboldád a kővári, majd a bélteki uradalomhoz tartozott és az uradalmak többi birtokosainak sorsában osztozott. A XX. század elején a település legnagyobb birtokosa gróf Károlyi Gyuláné volt. 1919-ig Magyarors ...

                                               

Gencs

Gencs Románia északnyugati felében, Szatmár megye délnyugati részén, Nagykároly közelében helyezkedik el. A falu belterülete észak-déli irányban a Nagykároly-Tasnád közötti útszakasz mentén húzódik, és 125 hektárt tesz ki az összterület 2477 hektár.

                                               

Kakszentmárton

Kakszentmárton Árpád-kori település. Nevét 1213-ban említette először oklevél Simon sac de.v, Sancti Martini néven, az ide való Simon nevű papja nevében. A falu eredetileg királyi birtok volt, 1268-ban V. István ifjabb király a Karászi család ősé ...

                                               

Kaplony

A szó jelentése tigris magyar-török eredetű. Régebbi előfordulási formái Kuplony, Cupian latin leírásokban Kaplyony a 19. századig hivatalos iratokban, tájszólásban a mai napig.

                                               

Kismajtény

Nagykárolytól 14 km-re keletre, a Kraszna bal partján fekvő település, mely Nagymajténytól 5 km-re nyugatra található. Észak felé 1 km-re a Majtényi-tó található.

                                               

Kisszokond

Borovszky a település múlt század elejei viszonyairól a következőket írja: "Kisszokond, oláh kisközség az erdődi járásban, a vármegye szélén, a Bükk hegység alatt. Van benne 97 faház, 537 lakosa közül 11 magyar, 48 horvát, a többi gör. kath. oláh ...

                                               

Krasznabéltek

A település és környéke már az őskor óta lakott helynek számít, amit az itt talált leletek is bizonyítanak. 1086-ban a hagyomány szerint Szent László király táborozott e helyen, mikor a besenyők ellen harcolt. 1216-ban a váradi Regestrum említi B ...

                                               

Lázári

A község Szatmárnémetitől északra fekszik, a Szatmári-síkságon, a Szamos alsó folyásánál. A domborzat arculatának kialakításában jelentős szerepet tölt be a Tisza mai völgyének kialakulása. A negyedidőszaki eljegesedés során és után az Alföldön f ...

                                               

Mezőfény

Fény Mezőfény az Ecsedi-láp mellett fekvő régi település. A kezdetektől fogva a Kaplon nemzetség-hez tartozó Károlyi család birtokai közétartozott. Az 1332-1337 évi pápai tizedjegyzékben már megtalálható volt neve, amit már 1410-ben is Feen -nek ...

                                               

Mezőpetri

Mezőpetri nevét már 1316-ban Mezeu Petri -nek írták. 1399-ben Szent Péter tiszteletére szentelt temploma is fennállt, és ekkor a Dengelegiek perlekedtek érte a Kaplon nemzetségbeliekkel, ekkor nevét az oklevélben Mewzewzenthpetry, 1419-ben pedig ...

                                               

Nagypalád

1332-ben Palad néven említik először. Kezdetben a rozsályi uradalom része volt. Majd a 18. századtól a Kereskényi, Szakadáthy és Kölcsey család birtoka. A Túr és a Batár patakok mentén fekvő falu 1984 lakosából 1967 95% magyar nemzetiségű. 1910-b ...

                                               

Pusztadaróc

Pusztadaróc nevét 1220-ban említette először oklevél egy perrel kapcsolatban, Drancy Draucy formában, mikor többek között a daróci várnépeket, köztük Krasznát, Kötönyt és Visatát is megemlítik. 1262-ből való a telepítés újabb említése, ekkor Szir ...

                                               

Remetemező

Remetemező nevét 1424-ben említik először Remetemezew, majd 1461-ben Remethemeze alakbaban. A 15. században a település Remete Szent Pál szerzeteseié volt, s a veresmarti klastromhoz tartozott, utána pedig a bélteki uradalomba került, s 1555-ig a ...

                                               

Sárköz (település)

A település Erdély északkeleti részén fekszik, nem messze az ukrán határtól, a Szamos és a Túr folyó közötti mezőségen, Szatmárnémetitől 21 km-re. A város területét átszeli több nemzetközi országút. Területén ágaznak el Nagybánya Baia Mare, az Av ...

                                               

Szatmárudvari

Szatmárudvari Udvari nevét 1214-ben említették először az oklevelek Vduori néven, 1380-ban Vduari, 1463-ban Odvary, 1491-ben pedig Wdwary formában írták nevét. 1380-ban a Pok nemzetséghez tartozó Meggyesi Simon bán fiának, János mesternek birtoka ...

                                               

Vetés (Románia)

Almás földjét 1383-ban poss Almas nak írták, mely szintén önálló község volt. 1294-ben a Rátholtiak birtoka volt, 1358-ban Pásztói Hasznosi Domokosé, 1404-ben a Bogáthyaké, s vele 1544-ben a Perechey család kapja. 1420-ban a Vetéssyeknek, 1430-ba ...

                                               

Bongárd

Magyar és román neve is a gyümölcsöskert jelentésű német Baumgarten szó nyelvjárási bongert alakjából való. Nevének írott alakváltozatai: Pangarten és Pangorten 1429, Bongarten 1468, Bomgarten 1488, Bongarth 1494, Bangarten 1495, Bungard 1733, Bo ...

                                               

Cikendál

Magyar neve a német Ziegenthal kecskevölgy névből való. A románban a német név népetimológiával a hegy jelentésű deal szóhoz hasonult. Először 1350-ben Chekendal alakban, majd 1402-ben Czekindal és Czeckindal, 1488-ban Cecendal, 1532-ben Czekendo ...

                                               

Fenyőfalva

Magyar Feneufolua, 1311–19 és román neve Brad, 1750 egymással azonos jelentésű, míg német nevét Szent Gellértről kapta.

                                               

Hóföld

Fófeld, 1910-től 1918-ig Hóföld falu Romániában, Erdélyben, Szeben megyében. Közigazgatásilag Újegyház községhez tartozik.

                                               

Glimboka

Glimboka nevét 1332-ben Honrabach néven említette először oklevél. Későbbi névváltozatai: 1418-ban v. Hunerbach, 1589-ben Glemboka, 1674-ben Glimboka, 1750-ben Gliboaka, 1808-ban Glimboka, Hannerbach ~ Hännerbach, 1861-ben Glimboka, Hänerbach Úje ...

                                               

Hermány

Nagyszebentől északkeletre, a Szentágota felé vezető út mellett, a Hortobágy folyó jobb partján fekszik. Itt halad el a németül Wusch -nak nevezett keskeny nyomtávú vasút, amely az 1960-as években Nagyszebent és Segesvárt kötötte össze.

                                               

Hortobágyfalva

Hortobágyfalva falu Romániában, Erdélyben, Szeben megyében. Közigazgatásilag Veresmart községhez tartozik.

                                               

Illenbák

Szász telepítésű falu volt. 1420-ban egy török portya elpusztította, majd 1454-ben a pestis tizedelte meg lakosságát. 1488-ban románok költöztek be, de 1532-ben még 24 szász családja is volt. 1776-ban 195 román család és 36 özvegy lakta. Újegyház ...

                                               

Kereszténysziget

Kereszténysziget falu Romániában Szeben megyében, Nagyszebentől 9 km-re nyugatra, az azonos nevű község központja.

                                               

Kiscsűr

A falu környékén újkőkorszaki, bronzkori és római kori leleteket tártak fel. A települést az erdélyi szászok alapították. Első írásos említése 1323-ból maradt fenn Paruo horreo alakban. Nevének további előfordulásai: Patvo Horrei 1409, Cleynschwr ...

                                               

Kürpöd

A község területén neolitikumi és bronzkori leleteket tártak fel. Első említése 1337-ből maradt fenn Kyrchberch néven. Az evangélikus templom eredetileg 13. századi román stílusú háromhajós bazilika volt. A templom erődítési munkáit 1500 körül ke ...

                                               

Lámkerék

Lámkerék falu Romániában, Erdélyben, Fehér megyében, Szászsebestől északra, a Sebes folyó bal partján.

                                               

Móh

Móh 1339-1876 között Szebenszékhez Stuhl Hermannstadt tartozott. Nevét 1494-ben említette először oklevél May néven. További névváltozatai: 1495-ben Moy, 1497-ben Maychen, 1506-ban Maychenn Scheiner, 1733-ban Moh, 1760–1762 között Móh, 1805-ben M ...

                                               

Nagyapold

Neve valószínűleg egy német eredetű személynévből való. Először 1288-ban, Apoldya néven említették. Későbbi írott névváltozatai: Apold 1290 / 1301, Apold Superior 1291, Apoldia Superior 1309, Felapold 1354, Apodt 1488, Pol Maior és Appoldia Maior ...

                                               

Nagycsűr

Nagycsűr, románul Șura Mare, németül: Groß-Scheuern vagy Großscheuern, szászul Griuss Scheiern falu Romániában, Szeben megyében, az azonos nevű község központja. Itt zajlott az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Erdélyben zajló utolsó nagy cs ...

                                               

Orlát

Mai neve a románban alakult ki, valószínűleg egy középkori * Váralatt alakból, amelynek kezdőhangja a románban vokalizálódott. Történeti névalakjai: Suburbio 1309, de monte Civinii 1317, Warolyafalw 1322, Waralia 1366, mons Cibinij 1394, Winsperg ...

                                               

Oroszcsűr

A falut első ízben 1380-ban villa Ruthenica néven említik. A falut eredetileg bolgár bogumilok alapították 1200 körül. A bolgár lakosság később asszimilálódott, de a 19. században még mindig ki lehetett mutatni a szláv nyelv nyomait. 1657-ben II. ...

                                               

Polyán

Első említése 1462-ből maradt fenn, villa Flosawe néven. Mai neve először 1532-ben tűnt föl: Poyan. A szláv eredetű román poiană szó havasi tisztás-t jelent. Német neve a Fluss folyóvíz és az Au berek szavak összetétele.

                                               

Popláka

Popláka falu Romániában, Szeben megyében, az azonos nevű község központja. A Csindrel-hegység lábánál fekszik, Nagyszebentől 12 kilométerre délnyugatra.

                                               

Ród

Korai lejegyzett névalakjai alapján neve talán a vörös jelentésű német rot szóból származik. 1532-ben Rat, 1733-ban román nevén mint Rod fordul elő. Utóbbiba talán beleértették az azonos hangzású, gyümölcs jelentésű román szót.

                                               

Rüsz

A Sub Mesteacăn határrészben római vicus maradványaira bukkantak. A középkori, valószínűleg a tatárjárás előtt létrejött falut eredetileg Nagyréc -nek hívták Nogrech, 1263. 1263-ban puszta falu volt, később szászokkal települt újra. Mind német, m ...

                                               

Sebeskápolna

Kápolna nevét 1386-ban említette először oklevél Capella néven. Későbbi névváltozatai: 1760–1762 között Kapolna, 1808-ban Kápolna, 1888-ban Kápolna, 1913-ban Sebeskápolna. A trianoni békeszerződés előtt Szeben vármegye Szászsebesi járásához tarto ...

                                               

Sebesláz

A szláv eredetű, mind a magyarban, mind a románban meghonosodott láz / laz szó erdei tisztást, kaszálót jelent. A falut először 1357-ben említették, Laz alakban.

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →