★ Free online encyclopedia. Did you know? page 164                                               

Származásjegy

A származásjegy a címerekre helyezett jelvények például a törvénytelen származás jelölésére. Ennek célja nem a címerviselő illegitimitásának a kiemelése volt, hanem annak jelölése, hogy az adott személy nem tartozik a család címeinek, birtokának ...

                                               

Szégyencímer

A szégyencímer olyan címerek, melyeket valamilyen súlyos vétekért kellett a címerviselőnek büntetésképpen viselnie. A legtöbb heraldikus tagadja létezésüket, mert a címer, mint kitüntetõ jel, semmiképpen sem lehet büntetésül adományozott szégyenj ...

                                               

Szégyenjegy

A szégyenjegy a dicstelenség vagy kegyvesztés jelképe a címeren, egyes angol és francia heraldikusoknál. Használatát állítólag a lovagi bíróság rendelhette el hitvány magatartásért. Az angol heraldikában a kilenc dicsőségjegy ellentéteként a régi ...

                                               

Tarpajzs

A tarpajzs üres címerpajzs, mindenféle címerábra nélkül. A heraldikai jellemzők küzül egyedül a borítással rendelkezik. Ez mesteralaknak számít, de egyben a legegyszerűbb címertípus is, mert vannak olyan címerviselők, akik tarpajzsot viselnek, mi ...

                                               

Testületi címerek

A testületi címerek közé tartozik minden olyan közös címer, amelyet nem családok, hanem közösségek, önkormányzatok használnak. Ilyenek a városi és falusi címerek, a megyecímerek stb. és tulajdonképpen az egyházi, az állam- és a céhcímerek is. A v ...

                                               

Tornasisak

A tornasisak tágabb értelemben minden olyan sisakfajta, melyet a lovagi tornákon használtak. Ezek valódi heraldikai sisakok, mert sisakdísszel is el voltak látva. Csak azok a sisakok tartoznak ide, melyeket kizárólag a lovagi tornákon használtak. ...

                                               

Torony (heraldika)

A torony a címertanban az épületek és építmények közé tartozó magas, stilizált címerkép. Nem tévesztendő össze a sakkjáték heraldikai bástyájával, noha a bástya a torony szinonimájaként is használatos. A magyar címerleírásokban szereplő bástyákon ...

                                               

Trófea (heraldika)

A trófea a címer külső díszei közé tartozó címerképek. Tulajdonképpen antiheraldikus címerdísz. A hanyatló heraldika korában jelentek meg a pajzs alatt a hadi dicsőség kifejezésére, az ellenségtől szerzett hadizsákmány képében. Főképp hadi eszköz ...

                                               

Uralkodói korona

A heraldikában az uralkodói korona egy adott szuverén fejedelem hatalmi jelvényének stilizált változata. Mivel a valóságban is létezik, nem valódi rangkorona, noha az adott uralkodó rangját jelöli. Mivel azonban nem rang általános jelképe, henem ...

                                               

Várománycímer

A várománycímer üres mező a címerpajzson belül, melyet egy várható vagy igényelt ország, tartomány, birtok, örökség, hivatal jelképének hagynak szabadon. Ezáltal a címer később könnyen kiegészíthető és nem szükséges teljesen újrarajzolni, valamin ...

                                               

Villa (heraldika)

A villa a mesteralakok közé tartozó heraldikai jelkép. Fordított Y-szerű alakzat. Két harántirányú és egy függőleges ágból áll. A harántirányú szárak a pajzs jobb illetve bal alsó sarkából illetve ívéből indulnak ki és a pajzsközép táján találkoz ...

                                               

Villásosztás

A villásosztás a mesteralakok közé tartozó, fordított Y-alakú pajzstagolási módszer. Két harántos és egy függőleges osztóvonalból áll. A harántos szárak a pajzs jobb illetve bal alsó sarkából indulnak és a pajzsközép táján találkoznak a függőlege ...

                                               

Vonalkázás

A vonalkázás a címertanban a leggyakrabban használt színjelölési módszer a fekete-fehér ábrák színeinek jelölésére. A heraldikán kívül gyakran használják a pecséteken és a pénzérméken is.

                                               

Bényi kincs

A Bényi éremkincsleletet 1964 szeptemberében találták Bény községben egy régészeti feltárás folyamán. A bizánci solidusok egy bikónikus díszítetlen edényben voltak elhelyezve kb. 50–65 cm mélyen. Az éremkincs bizánci császárok és családtagjaik ve ...

                                               

Csíkszentkirályi kincs

A csíkszentkirályi kincs egy nagy értékű ezüstkincs, amelyet Csíkszentkirály környékén tártak fel. Ez a meglehetősen nagy értékű ezüstkincslelet egy robbantás során került a felszínre, 1954-ben. A lelet 15 kupából, 2 karperecből, 2 pénzérméből, v ...

                                               

Pontosz

Pontosz földrajzi névvé váló ókori ország Észak-Anatóliában, a mai Törökország területén. A név görögül eredetileg egyszerűen a Fekete-tenger neve. Később a tengernév kiegészült ógörögül: Πόντος Εὔξεινος alakra. Pontosz, mint földrajzi és politik ...

                                               

Hettita szövegek katalógusa

A hettita nyelv és a nem hettita nyelvű hettita irodalom emlékeit a Hettita feliratok katalógusa számozza és sorolja be, amelyet 1971-től Emmanuel Laroche szerkesztett. A szövegek feldolgozásainak legfontosabb kiadásai a Studien zu den Bogazkoy-T ...

                                               

Kárum

A kárum önkormányzattal rendelkező kereskedőtelep az óasszír kereskedelem korában. A név etimológiája a sémi nyelvekben általában kikötőt jelentő qāru szóra megy vissza, eredetileg csak a rakpartot jelentette. A rakpart azonban a kereskedelem szí ...

                                               

Puzur-Istár limmu (Samsi-Adad)

Puzur-Istár az óasszír kor egyik tisztviselője és politikusa. I. Samsi-Adad asszír király 13. uralkodási évében limmu. Neve Samsi-Adad limmu-listáján maradt fenn. A személy jelentőségét az adja, hogy egy olyan szöveg, amely napfogyatkozás leírása ...

                                               

I. babiloni dinasztia

Az I. babiloni dinasztia az amoriták letelepedésétől az Óbabiloni Birodalom bukásáig tartó periódus Mezopotámiában. Mezopotámiának ez a része az i. e. 3. évezred második felében Akkád uralkodóinak birtokában volt. Az akkád uralmat az Arábia felől ...

                                               

Óbabiloni Birodalom

Az Óbabiloni Birodalom az I. babiloni dinasztia korának második fele, a Hammurapi uralkodásától Samsu-ditána uralkodásáig tartó időszak. Mindössze 238 év hosszúságú, de jelentős periódusa az ókornak. Pontosan nem lehet meghatározni Hammurapi trón ...

                                               

Első triumvirátus

Az első triumvirátust utólag nevezték el így a történetírók a második triumvirátus mintájára, mivel utóbbival ellentétben ez sohasem volt hivatalos jellegű. Ez Caius Iulius Caesar, Cnaeus Pompeius Magnus és Marcus Licinius Crassus közös érdekszöv ...

                                               

Gall Császárság

A Gall Birodalom 260 és 274 között létező államalakulat, a Római Birodalom 3. századi válságának terméke, katonatisztek és politikusok által létrehozott és irányított szakadár terület. Területét Róma többnyire nem háborgatta, mert katonailag nem ...

                                               

Második triumvirátus

A második triumvirátus Caius Octavianus, Marcus Aemilius Lepidus és Marcus Antonius politikai szövetsége volt, amit Kr. e. 43. november 26-án kötöttek.

                                               

Római császárkor

A római császárkor vagy a Római Császárság, avagy bizonyos értelemben a Római Birodalom mint császári birodalom az ókori Róma harmadik korszaka, mely a királyságot és a köztársaságot váltotta i. e. 27-ben és i. sz. 476-ig tartott. A birodalom ekk ...

                                               

Jamhad

Jamhad ókori amorita királyság volt Szíriában, Halab központtal az i. e. 2. évezred első felében. Jelentős hurri népessége is volt.

                                               

0. dinasztia

A 0. dinasztia vagy protodinasztikus kor az ókori Egyiptom legkorábbi történeti kora, az első írásos emlékek keletkezésének ideje. Ez időben alakultak ki a Nílus völgyében az első államkezdemények, és ekkor alakult ki a későbbi jellegzetes egyipt ...

                                               

Umm el-Kaáb

Umm el-Kaáb egy arab földrajzi kifejezés a mai Egyiptomban, az ókori Abüdosz mellett. Jelentése: "cserepek anyja”, ami arra utal, hogy már évszázadok óta találtak ezen a területen a felszínen edénytöredékeket. A 20. század folyamán tisztázódott, ...

                                               

I. dinasztia

Az I. dinasztia az ókori egyiptomiak számára a történetiség kezdetét jelentette, hagyományosan innen számították az egyesített ország létrejöttét. Ma már tudjuk, hogy korábban is lehettek olyan uralkodók, akik a folyamvölgy nagyobb részét ellenőr ...

                                               

Amka

Amka ókori egyiptomi hivatalnok volt az I. dinasztia idején, Dzser, Dzset és Den uralkodása alatt. Ő az első egyiptomi hivatalnok, akinek pályafutása majdnem teljesen végigkövethető.

                                               

Anedzsib sírja

Anedzsib sírja az abüdoszi Peker dinasztikus királytemetőjének X-jelű építménye. Építtetője az I. dinasztia egyik uralkodója, körülbelül az i. e. 30. század és az i. e. 29. század fordulóján. A sírt Flinders Petrie tárta fel az 1899–1900-as ásatá ...

                                               

Batiresz

Batiresz vagy Betreszt ókori egyiptomi királyné az I. dinasztia elején. A palermói kő C1 jelű, Kairóban őrzött töredékén, a III. sorban említik Szemerkhet király anyjaként. Férje Den vagy Anedzsib lehetett, amennyiben előbbi, úgy a rövid ideig ur ...

                                               

Dzser sírja

Dzser király sírja az ókori Egyiptomban az abdzsui, ma Umm el-Kaáb nevű temető dinasztikus szektorában az első királysír. A temetőnek ezen részében az ábécé nagybetűivel jelölik a sírokat, Dzseré az U-O vagy egyszerűen O -sír. Az i. e. 3. évezred ...

                                               

Hemaka

Hemaka fontos hivatalnok volt az ókori egyiptomi I. dinasztia idején, Den fáraó uralkodása alatt. Az 1950-es években végzett radiokarbonos kormeghatározás alapján i. e. kb. 3100 körül élt. Egyik címe szerint "Alsó-Egyiptom királyának pecséthordoz ...

                                               

Henthapi

Henthapi ókori egyiptomi királyné volt, aki az I. dinasztia idején élt. Neve egyetlen, jóval későbbi feliraton fordul elő, így alakja a legendák ködébe vész, létezése nem bizonyított. Az egyiptológusok még mindig vitatják Henthapi kilétét. Az abü ...

                                               

Herneith

Herneith valószínűleg ókori egyiptomi királyné volt az I. dinasztia idején, talán Dzser fáraó egyik felesége. Szakkarában temették el, valószínűleg az S 3507 sír, ahol a nevével ellátott vázát találtak, valamint pecséteket Den és II. Ka fáraók ne ...

                                               

Nahtneith

Nahtneith ókori egyiptomi királyné volt az I. dinasztia idején, Dzser felesége. Dzser sírja mellé temették Abüdoszban, az itt talált sztéléről ismert. A 316, cm magas, 18.5 cm széles sztélé ma a kairói Egyiptomi Múzeumban található. Címei: wr.t h ...

                                               

Neithhotep

Neithhotep ókori egyiptomi királyné volt az I. dinasztia idején. Ő a legkorábbi királyné, akinek fennmaradt a neve. Valószínűleg Narmer felesége és Hór-Aha anyja volt, de egyes források ezt a két fáraót egynek tekintik, más források Hór-Aha feles ...

                                               

Penebui

Penebui ókori egyiptomi királyné volt az I. dinasztia idején, legnagyobb valószínűséggel Dzser felesége. Neve három elefántcsont címkébe vésve maradt fenn, melyek közül kettőt Dzser abüdoszi nekropoliszában találtak meg, egy erősen károsodottat p ...

                                               

S 3038

Az S 3038-as sír a szakkarai nekropolisz 3038-as katalógusszámú objektuma. A temető archaikus korú részében helyezkedik el. 28×14 méteres alapterületen épült, mintegy 2.5 méter magas volt eredetileg. Hossztengelyével hozzávetőleg északra tájolt, ...

                                               

S 3507

Az S 3507-es sír a szakkarai nekropolisz egyik sírja. Már 1938-ban felfedezték, de csak 1955-ben Walter Emery tárta fel. Nevezetességét az adja, hogy korábban Meritneith királyné sírjának tartották. Az itt talált név a Herneith volt, az is lehet, ...

                                               

S 3503

Az S 3503-as sír Dzser uralkodása alatt épült, a szakkarai nekropolisz egy síremléke. A sír közvetlenül északra fekszik Szehemka-Szedzs S 3504-es sírjától. A sírban egyszerre jelenik meg Dzser király és felesége, Meritneith neve, amiből az követk ...

                                               

Szabef

Szabef ókori egyiptomi hivatalnok volt az I. dinasztia idején, II. Ka uralkodása alatt. Egy sztéléről ismert, melyet a király abüdoszi sírja mellett találtak, és ma a kairói Egyiptomi Múzeumban van. A sztélé mészkőből készült, Szabefet állva ábrá ...

                                               

Szemat

Szemat ókori egyiptomi királyné volt az I. dinasztia idején, Den egyik felesége. Férje közelében temették el Abüdoszban. Életéről keveset tudni. Egy sztéléje maradt fenn Den abüdoszi sírja közelében, ezen a következő címeket viseli: Mindkét címet ...

                                               

Szesemetka

Szesemetka ókori egyiptomi királyné volt az I. dinasztia idején. Den vagy Dzser felesége. Dzser közelében temették el Abüdoszban. Életéről keveset tudni. Egy sztéléje maradt fenn Den abüdoszi sírja közelében, ezen a következő címeket viseli: wr.t ...

                                               

II. dinasztia

Az ókori egyiptomi II. dinasztia az egyiptomi történelem thiniszi korának két uralkodódinasztiája közül a második, amely körülbelül 150–200 évig uralta az országot az i. e. 29–26. század körül. A II. dinasztia az egyiptomi történelem egyik leghom ...

                                               

Menka (királyné)

Menka ókori egyiptomi királyné volt a II. dinasztia korának végén. Nem tudni, melyik uralkodó volt a férje. Nevének jelentése "ka legyen tartós” vagy "az én ká m legyen tartós”. Egy bizonytalan lelőhelyű bazalttöredéken szerepel alakja és neve, v ...

                                               

Menka (vezír)

Menka a legkorábbi, név szerint ismert ókori egyiptomi vezír volt. Nevének jelentése "ka legyen tartós” vagy "az én ká m legyen tartós”. Neve és vezíri címe huszonegy kőedényen szerepel, amelyeket a III. dinasztiabeli Dzsószer lépcsős piramisa al ...

                                               

Meritptah

Meritptah egy korábbi feltételezés szerint a világon az egyik első név szerint ismert orvos, és egyben az első név szerint ismert női tudós. Egy korábbi elmélet szerint i. e. 2700 körül, a II. dinasztia idején élt az ókori Egyiptomban, és állítól ...

                                               

Sepszetipet

Sepszetipet vagy Sepszetiput.t, "A hárem nemes hölgye”) ókori egyiptomi hercegnő volt a II. dinasztia idején. Sírja nagy valószínűséggel a szakkarai S3477 masztabasír, amelynek bejáratánál Walter Bryan Emery 1902-ben megtalálta az őt ábrázoló més ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →